< сите седници

Седница #11

Датум: 19/05/2022 11:00 Видеоснимка: Линк
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Извештај за извршување на Буџетот на Град Скопје за 2022 година, за периодот од 01. 01 до 31.03. 2022 година

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

❌ Неусвоена точка 2
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот Извештај за работа на ЈП Водовод и канализација – Скопје во 2021 година

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 3
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работа на ЈП Градски паркинг– Скопје во 2021 година

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 4
Предлог-Одлука за давање согласност за преземање вработен

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 5
Предлог-Одлука за давање согласност на Извештајот за остварени финансиски резултати од работењето на ЈП Комунална хигиена-Скопје за периодот од 01.01 до 31.03 2022 година

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 6
Предлог-Одлука за давање согласност на тримесечен извештај за период од 01.01.2022- 31.03. 2022 година на ЈП Лајка-Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 7
Предлог-Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈП Градски паркинг-Скопје за период од 01.01- 31.03 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 8
Предлог-Одлука за давање согласност на Извештајот за остварените резултати од работењето на ЈСП Скопје во периодот јануари-март 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 9
Предлог-Одлука за давање согласност на Извештај од работењето на ЈП Улици и патишта-Скопје, за периодот 01.01 - 31.03 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

Точка 10
Извештаи за стекнување и распределба на средства на средни училишта на Град Скопје за 2021 година и тоа:

❌ Неусвоен а) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС Гимназија “Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје за 2021 година;
ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани

❌ Неусвоен б) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС Гимназија “Јосип Броз Тито“-Скопје за 2021година;
ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани

❌ Неусвоен в) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС “Зеф Љуш Марку“-Скопје за 2021 година;
ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани

❌ Неусвоен г) Извештај за стекнување и распределба на средствата на Автосообраќајниот училишен центар “Боро Петрушевски“-Скопје за 2021 година;
ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани

❌ Неусвоен д) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС “Браќа Миладиновци“-Скопје за2021година;
ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани

❌ Неусвоен ѓ) Извештај за стекнување и распределба на средствата на Средното економско-правно училиште на Град Скопје “Васил Антевски Дрен“-Скопје за 2021 година;
ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани

❌ Неусвоен е) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС “Кочо Рацин“-Скопје за 2021 година;
ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани

❌ Неусвоен ж) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС “Марија Кири Склодовска“-Скопје за 2021 година;
ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани

❌ Неусвоен з) Извештај за стекнување и распределба на средствата на Средното електротехничко училиште на Град Скопје “Михајло Пупин“-Скопје за 2021година;
ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани

❌ Неусвоен ѕ) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС Гимназија “Никола Карев“-Скопје за 2021 година;
ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани

❌ Неусвоен и) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС Гимназија “Орце Николов“-Скопје за 2021 година;
ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани

❌ Неусвоен ј) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС Гимназија “Панче Арсовски“-Скопје за 2021 година;
ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани

❌ Неусвоен к) Извештај за стекнување и распределба на средствата на Средното медицинско училиште на Град Скопје “Д-р Панче Караѓозов“-Скопје за 2021 година;
ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани

❌ Неусвоен л) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС Гимназија “Цветан Димов“-Скопје за 2021 година;
ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани

❌ Неусвоен љ) Извештај за стекнување и распределба на средствата на Средното економско и правно училиште на Град Скопје “Арсени Јовков“-Скопје за 2021 година;
ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани

❌ Неусвоен м) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС “Владо Тасевски“-Скопје за 2021година;
ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани

✅ Усвоен н) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС “Георги Димитров“-Скопје за 2021година;
ЗХГ: ✅ За

❌ Неусвоен њ) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС “Димитар Влахов“-Скопје за 2021 година;
ЗХГ: ✅ За

❌ Неусвоен о) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС “Лазар Танев“-Скопје за 2021 година;
ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани

❌ Неусвоен п) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СГГУ ГС “Здравко Цветковски“-Скопје за 2021 година;
ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани

❌ Неусвоен р) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС “8-ми Септември“-Скопје за 2021 година;
ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани

❌ Неусвоен с) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС “Шаип Јусуф“-Скопје за 2021 година и
ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани

❌ Неусвоен т) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС “Сарај“-Скопје за 2021 година;
ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани

Документи:

✅ Усвоена точка 11
Предлог – Одлука за давање согласност на измена на Годишен план за вработување во ЈУ Музеј на град Скопје – Скопје, Република Северна Македонија за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 12
Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Ѓорче Петров за асфалтирање на улици во Општина Ѓорче Петров

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 13
Предлог-Одлука за давање согласност за преземање вработен

ЗХГ: ✅ За
Документи: