< сите седници

Седница #12

Датум: 07/06/2022 Видеоснимка: Линк
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Предлог-Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Ѓорче Петров за партерно уредување и озеленување на просторот помеѓу реката Лепенец и пречистителна станица Волково во Општина Ѓорче Петров

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 2
Предлог-Одлука за збратимување на Град Скопје со Градот Конја

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 3
Предлог-Одлука за примање донација на две вело – станици од Здружение на граѓани РОТАРИ КЛУБ СКОПЈЕ - ВОДНО Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 4
Предлог-Одлука за продолжување на соработката помеѓу Влада на Република Северна Македонија, ТАВ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, ТАВ ТЕПЕ АКФЕН Инвестиционо Градежно и Оперативно Акционерско Друштво и Град Скопје

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

↩️ Повлечена точка 5
Предлог-Одлука за утврдување на надоместок за добивање на лиценца за давање услуги за кабаре, ноќен бар, диско клуб и диско клуб на отворен простор на подрачјето на Град Скопје
Документи:

✅ Усвоена точка 7
Предлог-Одлука за поставување на монтажно-демонтажна урбана опрема - киосци и тезги на подрачјето на Град Скопје за период 2022 - 2026 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 8
Предлог-Деловник за работа на Партиципативно тело од областа на урбанизмот на Град Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 9
Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за давање овластување за управување со објекти (додадена на самата седница)

ЗХГ: ❌ Против
Документи: