< сите седници

Седница #13

Датум: 30/06/2022 Видеоснимка: Дел 1, Дел 2, Дел 3
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на Ценовникот на услугите кои ги извршува ЈП Градски паркинг-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 2
Предлог-Изменување и дополнување на План на програми за развој за периодот 2022-2024 година;

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

Точка 4
Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за линиски превоз на патници во градот Скопје;
Документи:

Точка 5
Предлог-Одлука за примање на донација од Пакомак ДОО Скопје и за пренесување на правото на трајно користење на канти за отпад на ЈП Градски паркинг-Скопје;
Документи:

Точка 6
Предлог-Одлука за давање на дозвола за вршење на дејност паркирање на “ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ Скопје“;
Документи:

Точка 7
Предлог-Одлука за давање дозвола за вршње на дејност паркирање на “Еаст Гате Малл ДООЕЛ Скопје“;
Документи:

Точка 8
Предлог-Одлука за давање дозвола за вршње на дејност паркирање на “СИС БАЛКАН ДООЕЛ Скопје”;
Документи:

Точка 9
Предлог-Одлука за давање дозвола за вршње на дејност паркирање на “КАМ ИМОБИЛИЕН ДООЕЛ Скопје“;
Документи:

Точка 10
Предлог-Одлука за дополнување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за вработување на определено време за 2022 година;
Документи:

Точка 11
Предлог-Одлука за утврдување додаток на плата заради прилагодување кон пазарот на труд;
Документи:

Точка 12
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен извештај од работењето на ЈП Улици и патишта-Скопје во 2021 година;
Документи:

Точка 13
Предлог-Одлука за давање согласност на Извештајот од работењето на ЈП Паркови и зленило-Скопје за периодот од 01.01.2022 до 31.03.2022 година;
Документи:

Точка 14
Предлог-Одлука за давање согласност на Извештајот од работењето на ЈП Водовод и Канализација-Скопје за периодот од 01.01.2022 до 31.03.2022 година;
Документи:

Точка 15
Предлог-Одлука за давање согласност на Извештајот за остварени финансиски резултати од работењето на ЈП Депонија ДРИСЛА Скопје за период I-III/2022 година;
Документи:

Точка 16
Предлог-Одлука за давање согласност на План за изменување и дополнување на Годишен план за вработување за 2022 година на ЈП Водовод и канализација – Скопје;
Документи:

Точка 17
Предлог-Одлука за давање согласност на План за изменување и дополнување на Годишен план за вработување за 2022 година на ЈП Депонија Дрисла – Скопје;
Документи:

Точка 18
Предлог-Одлука за давање согласност за измена и дополнување на Годишен план за вработување на ЈП Градски паркинг-Скопје за 2022 година;
Документи:

Точка 19
Предлог-Одлука за давање согласност за преземање вработен(за ЈП Градски паркинг);
Документи:

Точка 20
Предлог-Одлука за давање согласност за преземање вработен (во ЈУ ЗОО);
Документи:

Точка 21
Предлог-Одлука за давање согласност за преземање вработен (во Сектор за јавни дејности);
Документи:

Точка 22
Предлог-Одлука за давање согласност на измена на Годишен план за вработување на ЈУ Музеј на Град Скопје за 2022 година;
Документи:

Точка 23
Предлог-Програма за изменување на Програмата за активностите на Градот Скопје од областа на средното образование во 2022 година;
Документи:

Точка 24
Предлог-Одлука за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈСП Скопје –Скопје;
Документи:

Точка 25
Предлог-Одлука за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП Водовод и канализација- Скопје;
Документи:

Точка 26
Предлог-Одлука за дополнување на Одлуката за именување членови на Управниот одбор на ЈУ „Градска библиотека Браќа Миладиновци “ -Скопје
Документи:

Точка 27
Предлог-Одлука за дополнување на Одлуката за именување членови на Управниот одбор на ЈУ „Културно информативен центар“-Скопје
Документи: