< сите седници

Седница #15

Датум: 25/07/2022 11:00 Видеоснимка: Дел 1, Дел 2
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Предлог-Одлука за примање донација - Стратешки план за намалување на ризици од катастрофи на Град Скопје за период 2022-2026

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 2
Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за авто-такси превоз на патници на подрачјето на градот Скопје

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 3
Предлог-одлука за формирање Комисија за унапредување на правата на пациентите

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 4
Предлог-Одлука за определување локации за поставување на урбана опрема - подвижни објекти, подвижни апарати и други направи во Градскиот парк Скопје, парк на природата Гази Баба, СРЦ Сарај, „Рајски парк“ во Ново Лисиче и кеј на река Вардар

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 5
Иницијатива за изменување и дополнување на Статутот на Град Скопје, Гордан Шутаров

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 6
Предлог-Одлука за одржување и сервис на сите возила, сопственост на Град Скопје, во Јавното Сообраќајно Претпријатие Скопје - Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 7
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за одредување на работен норма час за ремонтно-сервисни услуги во ЈСП Скопје-Скопје

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 8
Предлог-Одлука за основање Јавна установа за урбанизам на Град Скопје „Кензо Танге’’ - Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 9
Предлог-Одлука за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема и одобрение за вршење дејност надвор од деловен простор на подрачјето на Град Скопје

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Одлука за основање на Друштво со ограничена одговорност на едно лице за обезбедување на објекти под надлежност на Град Скопје
Документи:

✅ Усвоена точка 10
Предлог-Одлука за примање донација на паркинзи за велосипеди од страна на Стопанска Банка-АД Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 11
Предлог-Одлука за давање на согласност на зоните на населени места на подрачјето на Град Скопје утврдени во Правилникот за унифицирање на цените на градежното и земјоделското земјиште и зоните на населени места на подрачјето на Град Скопје при примената на Методологијата за процена на пазарната вредност

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за Цените на услугите во ЈУ Градска „Библиотека Браќа Миладиновци“ - Скопје
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Одлука за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти и урбана опрема на подрачјето на градот Скопје
Документи:

❌ Неусвоена точка 13
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен извештај за работењето на ЈП Лајка, за 2021 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 14
Предлог-Програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на град Скопје, за 2022 година

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 15
Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата на активностите од областа на заштитата на животната средина на подрачјето на град Скопје, за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 16
Предлог-Програма за заштита на порошувачите на Град Скопје за период 2022-2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 17
Предлог-одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Карпош за реконструкција на спортско игралиште со инсталација на тартан подлога во Средно Училиште на Град Скопје ,,Лазар Tанев’’ – Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи: