< сите седници

Седница #16

Датум: 31/08/2022 12:30 Видеоснимка: Линк
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Предлог-одлука за именување претседател и членови на Одборот за доделување на Наградата “13 Ноември“ на Град Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 2
Иницијатива за измена и дополнување на Одлуката за линиски превоз на патници во градот Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 3
Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Град Скопје за 2022 година

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 4
Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Гази Баба за реконструкција на улица “Христофер Жефаровиќ“

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 5
Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Сарај за реконструкција на спортски терени во склоп на Спортско Рекреативниот Центар Сарај, Општина Сарај

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 6
Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Сарај за финансиско учество за изработка на урбанистичко планска документација за подобрување на водоснабдувањето во селата Рашче, Копаница, Бојане, Буковиќ и Ласкарци во Општина Сарај

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 7
Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Кисела Вода за асфалтирање на улици во населба Усје, Општина Кисела Вода

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 8
Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Шуто Оризари за реконструкција на улица “Македонско Косовска Бригада“, крак 18

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 9
Предлог-Одлука за примање донација на ИКТ опрема- лаптоп

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 10
Предлог-Одлука за прием и давање на користење на движни ствари на средните училишта на Град Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 11
Предлог-Одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на млади од 15 до 29 години, жители на Скопје, за купување на еколошки превозни средства електрични тротинети во 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 12
Предлог-Одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на млади од 15 до 29 години, жители на Скопје, за купување на еколошки превозни средства велосипеди во 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 13
Предлог-Одлука за субвенционирање на ЈП ЛАЈКА-Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 14
Предлог-Одлука за дополнување на Одлуката за субвенционирање на ЈП Паркови и зеленило- Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 15
Извештај за извршување на Буџетот на Град Скопје за 2022 година за периодот од 01.01 до 30.06. 2022 година

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 16
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување во Град Скопје за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 17
Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за линиски превоз на патници во градот Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 18
Предлог-Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во учебната 2022/2023 година во средните училишта на Град Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 19
Предлог-Одлука за давање на Министерство за образование и наука за времено користење недвижна ствар-дел од објект на СГГУГС „Здравко Цветковски“

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 20
Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите во областа на социјална, детска и здравствена заштита во град Скопје, за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 21
Предлог – Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансирање на јавните установи и активностите од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 22
Предлог – Програма за изменување на Програмата за активностите на Градот Скопје од областа на средното образование во 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 23
Предлог-Програма за изменување на годишната оперативна програма за подигање и одржување на зеленилото на подрачјето на гад Скопје, за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 24
Предлог-Одлука за согласност на Статутарна Одлука за измена на Статутот на ЈП Дрисла–Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 25
Предлог-Одлука за согласност на Статутарна Одлука за измена на Статутот на ЈП Комунална хигиена-Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 26
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на ЈП Градски паркинг, за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 27
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за цените на услугите во ЈУ Градска библиотека “Браќа Миладиновци“-Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 28
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈУ Универзална сала – Скопје, за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 29
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈУ Музеј на град Скопје, за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 30
Предлог-одлука за давање согласност на Статутарна Одлука за измена на Статутот на ЈП Лајка - Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 31
Предлог-одлука за давање согласност на Статутарна одлука за измена на Статутот на ЈП “Водовод и канализација”-Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи: