< сите седници

Седница #18

Датум: 29/09/2022 11:00 Видеоснимка: Дел 1, Дел 2
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука за цените на закуп и рекламни површини на Жичарница „Милениумски крст“ Водно-Скопје,

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 2
Иницијатива за подобрување на градскиот автобуски превоз во Шуто Оризари

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 3
Иницијатива за отпочнување на меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и општина Шуто Оризари за Реконструкција и асфалтирање на улици

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 4
Предлог-Одлука за давање согласнос: Статутарна одлука за измена на Статутот на ЈСП Скопје-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 5
Предлог-Одлука за давање согласндот на Одпука за цени на договорен превоз;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 6
Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата за изменување на Програмата за одржување на коритото на реката Вардар, нејзините притоки, отворените канали и расчистување на дивите делонии на подрачјето на град Скопје за 2022 година;
Документи:

✅ Усвоена точка 7
Барање за разрешување од член на Управен одбор на ЈП Улици и патишта, Скопје со Предпог-Одлука за разрешување од член на Управен одбор на ЈП Улици и патишта, Скопје;
Документи:

❌ Неусвоена точка 8
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП Водовод и канализација-Скопје за 2023 година;
Документи:

❌ Неусвоена точка 9
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈСП Скопје, Скопје за 2023 година;
Документи:

✅ Усвоена точка 10
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ЈУ Детски културен центар “Карпош“ - Скопје за 2023 година;
Документи:

✅ Усвоена точка 11
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈУ Младински културен центар - Скопје за 2023 година;
Документи:

✅ Усвоена точка 12
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈУ КИЦ-Скопје за 2023 година;
Документи:

✅ Усвоена точка 13
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈУ Зоолошка градина-Скопје за 2023 година;
Документи:

✅ Усвоена точка 14
Предпог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈУ Библиотека Браќа Мипадиновци --Скопје за 2023 година;
Документи:

✅ Усвоена точка 15
Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за општа туристичка пропаганда и за подобрување на условите за престој на туристите во град Скопје во 2022 година;
Документи:

✅ Усвоена точка 16
Предпог-Програма за дополнување на Програмата за финансирање на проекти за развој на занаетчиство, угостителство и трговија на Град Скопје за 2022 година;
Документи:

❌ Неусвоена точка 17
Годишни извештаи за работа на средните училишта и ученичките домови на Град Скопје за учебната 2021/2022 година и тоа: а) Извештај за работа на СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“ - Скопје за учебната 2021/2022 година; б) Извештај за работа на СУГС „Јосип Броз Тито“ - Скопје за учебната 2021/2022 година; в) Извештај за работа на СУГС „Зеф Љуш Марку“ - Скопје за учебната 2021/2022 година; 2) Извештај за работа на Автосообраќајниот училишен центар „Боро Петрушевски“ - Скопје за учебната 2021/2022 година; д) Извештај за работа на СУГС „Браќа Миладиновци“ - Скопје за учебната 2021/2022 година; ѓ) Извештај за работа на Средното економско-правно училиште на Град Скопје „Васил Антевски Дрен“ - Скопје за учебната 2021/2022 година; е) Извештај за работа на СУГС „Кочо Рацин“ - Скопје за учебната 2021/2022 година; ж) Извештај за работа на СУГС „Марија Кири Склодовска“ - Скопје за учебната 2021/2022 година; з) Извештај за работа на Средното електротехничко училиште на Град Скопје „Михајло Пупин“ - Скопје за учебната 2021/2022 година; ѕ) Извештај за работа на СУГС Гимназија „Никола Карев“ - Скопје за учебната 2021/2022 година; и) Извештај за работа на СУГС Гимназија „Орце Николов“ - Скопје за учебната 2021/2022 година; ј) Извештај за работа на СУГС Гимназија „Панче Арсовски“ - Скопје за учебната 2021/2022 година; к) Извештај за работа на Средното медицинско училиште на Град Скопје “Др Панче Караѓозов“ - Скопје за учебната 2021/2022 година; л) Извештај за работа на СУГС Гимназија „Цветан Димов“ - Скопје за учебната 2021/2022 година; љ) Извештај за работа на Средното економско и правно училиште на Град Скопје „Арсени Јовков“ - Скопје за учебната 2021/2022 година; м) Извештај за работа на СУГС „Владо Тасевски“ - Скопје за учебната 2021/2022 година; н) Извештај за работа на СУГС „Георги Димитров“ - Скопје за учебната 2021/2022 година; њ) Извештај за работа на СУГС „Димитар Влахов“ - Скопје за учебната 2021/2022 година; о) Извештај за работа на СУГС “Лазар Танев“ - Скопје за учебната 2021/2022 година; п) Извештај за работа на СУГС “Здравко Цветковски“-Скопје за учебната 2021/2022 година; р) Извештај за работа на СУГС „8-ми Септември" - Скопје за учебната 2021/2022 година; с) Извештај за работа на СУГС „Шаип Јусуф“ - Скопје за учебната 2021/2022 година; т) Извештај за работа на СУГС „Сарај“ - Скопје за учебната 2021/2022 година; ќ) Извештај за работа на Јавната установа Ученички дом на Град Скопје „Д-р Панче Караѓозов“ - Скопје за учебната 2021/2022 година и у) Извештај за работа на Јавната установа Ученички дом на Град Скопје „Здравко Цветковски “ - Скопје за учебната 2021/2022 година.
Документи:

✅ Усвоена точка 18
Предлог-програми за работа на средните училишта и ученичките домови на Градот Скопје за 2022/2023 година и тоа: а)Предлог-Програма за работа на СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје за учебната 2022/2023 година; 6) Предлог-Програма за работа на СУГС „Јосип Броз Тито“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; в) Предлог-Програма за работа на СУГС „Зеф Љуш Марку“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; г) Предлог-Програма за работа на Автосообраќајниот училишен центар „Боро Петрушевски“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; д) Предплог-Програма за работа на СУГС „Браќа Миладиновци“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; ѓ) Предлог-Програма за работа на Средното економско правно училиште на Град Скопје „Васил Антевски Дрен“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; е) Предпог-Програма за работа на СУГС „Кочо Рацин“-Скопје за учебната 2022/2023 година; ж) Предлог-Програма за работа на СУГС „Марија Кири Склодовска“ -Скопје за учебната 2022/2023 година; з) Предлог-Програма за работа на Средното електротехничко училиште на Град Скопје „Михајло Пупин“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; ѕ) Предлог-Програма за работа на СУГС Гимназија „Никола Карев“ -Скопје за учебната 2022/2023 година; и) Предлог-Програма за работа на СУГС Гимназија „Орце Николов“-Скопје за учебната 2022/2023 година; ј) Предлог-Програма за работа на СУГС Гимназија „Панче Арсовски“ -Скопје за учебната 2022/2023 година; к) Предплог-Програма за работа на Средното медицинско училиште на Град Скопје „Д-р Панче Караѓозов“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; л) Предлог-Програма за работа на СУГС Гимназија „Цветан Димов“-Скопје за учебната 2022/2023 година; љ) Предлог-Програма за работа на Средното економско и правно учипиште на Град Скопје „Арсени Јовков“-Скопје за учебната 2022/2023 година; м) Предпог-Програма за работа на СУГС „Владо Тасевски“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; н) Предлог-Програма за работа на СУГС „Георги Димитров“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; њ) Предлог-Програма за работа на СУГС „Димитар Влахов“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; о) Предлог-Програма за работа на СУГС „Лазар Танев“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; п) Предлог-Програма за работа на СУГС „Здравко Цветковски" - Скопје за учебната 2022/2023 година; р) Предлог-Програма за работа на СУГС „8-ми Септември“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; с) Предлог-Програма за работа на СУГС „Шаип Јусуф“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; т) Предлог-Програма за работа на СУГС „Сарај“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; ќ) Предлог - Програмата за работа на Јавната установа Ученички дом на Град Скопје "Д-р Панче Караѓозов“-Скопје за учебната 2022/2023 година; у) Предлог - Програмата за работа на Јавната установа Ученички дом на Град Скопје „Здравко Цветковски“ - Скопје за учебната 2022/2023 година;
Документи:

✅ Усвоена точка 19
Иницијатива за измена и дополнување на Одлуката за линиски превоз на патници во градот Скопје
Документи:

✅ Усвоена точка 20
Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Шуто Оризари за партерно уредување на спортската сала во Општина Шуто Оризари
Документи: