< сите седници

Седница #20

Датум: 14/11/2022 12:00 Видеоснимка: Линк
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

❌ Неусвоена точка 2
Предлог-План за изменување и дополнување на планот на Програми за развој за периодот 2022-2024 година;
Документи:

✅ Усвоена точка 3
Извештај за извршување на Буџетот на Град Скопје за 2022 година, за периодот од 1.01. до 30.09.2022 година;

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 4
Предлог-Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Шуто Оризари за реконструкција на улица „Македонско Косовска Бригада“, крак 38 и крак 40;

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 5
Предлог-Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Шуто Оризари за реконструкција на улица „Македонско Косовска Бригада“, крак 50;

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 6
Предлог-Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Сарај за изработка на Проект за улично осветлување на патот Сарај-Глумово (од границата на ГУП до влезот на с. Глумово);

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 7
Предлог-Одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓани од социјално ранливи категории, жители на градот Скопје, за купување на еколошки превозни средства велосипеди, во 2022 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 8
Предлог-Одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓани од социјално ранливи категории, жители на Скопје, за купување на еколошки превозни средства електрични тротинети, во 2022 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 9
Предлог-Одлука  за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема и одобрение за вршење дејност надвор од деловен простор на подрачјето на Град Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 10
Предлог-Одлука за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти и урбана опрема на подрачјето на градот Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 11
Предлог-Одлука за примање донација на урбана опрема;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 12
Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Центар за развој на скопски плански регион;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 13
Предлог- Одлука за дополнување на одлуката за субвенционирање на ЈП Паркови и зеленило – Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 14
Предлог-Одлука за субвенционирање на ЈП Дрисла, Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 15
Предлог-Одлука за субвенционирање на ЈП Лајка, Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Одлука за давање на дозвола за вршење на дејност паркирање на „КАМ ИМОБИЛИЕН ДООЕЛ Скопје”;
Документи:

✅ Усвоена точка 16
Предлог-Одлука за давање согласност на Статутарната Одлука за измена и дополнување на Статутот на јавното претпријатие за јавни паркиралишта Градски паркинг - Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Одлука за давање на дозвола за вршење на дејност паркирање на „ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ Скопје“;
Документи:

✅ Усвоена точка 17
Предлог-Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈП Паркови и зеленило – Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 18
Предлог-Одлука за давање сласност на Ценовник за дополнување на Ценовник на саден материјал на ЈП Паркови и зеленило-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 19
Предлог-Одлука за давање сласност на Ценовник за дополнување на Ценовник за уредување на јавни зелени површини со урбана опрема на ЈП Паркови и зеленило-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 20
Предлог-Одлука за давање согласност на Измена на Годишен план за вработување на ЈП Комунална хигиена - Скопје за 2022 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 21
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП Комунална хигиена-Скопје за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 22
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП Дрисла-Скопје за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 23
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2023 година на ЈП Водовод и канализација - Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 24
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП Паркови и зеленило - Скопје за 2023 година;

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

❌ Неусвоена точка 25
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈСП Скопје - Скопје за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 26
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП Лајка-Скопје за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 27
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈУ Дом на културата „Кочо Рацин“ - Скопје за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 28
Предлог-Одлука за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Градска библиотека “Браќа Миладиновци“, Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 29
Предлог-Одлука за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ “Дом на културата –Кочо Рацин“-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 30
Предлог-Одлука за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Детски културен центар КАРПОШ-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 31
Предлог - Одлука за давање согласност на Одлука за цената на услугата на ЈУ „Зоолошка градина“ – Скопје;
Документи:

❌ Неусвоена точка 32
Предлог-Одлука за давање согласност на Програма за изменување на Програмата за одржување на коритото на реката Вардар, нејзините притоки, отворени канали и расчистување на дивите депонии на подрачјето на град Скопје за 2022 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 33
Предлог-Одлука за давање согласност на Програма за одржување на магистрални и собирни улици на подрачјето на град Скопје во зимски услови за 2022/2023 година (Зимска служба);

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 34
Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на град Скопје за 2022 година;
Документи:

❌ Неусвоена точка 35
Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на Град Скопје;
Документи:

❌ Неусвоена точка 36
Предлог-Програма за изменување на Програмата за општа туристичка пропаганда и подобрување на условите за престој на туристите во град Скопје во 2022 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 37
Предлог-Програмa за изменување на Годишнатa оперативна програма за подигање и одржување на зеленилото на подрачјето на град Скопје за 2022 година;

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

❌ Неусвоена точка 38
Предлог-Програмa за изменување на Програмата за финансирање на јавните установи и активностите од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2022 година;
Документи:

✅ Усвоена точка 39
Предлог-Програма за изменување на Програмата за активностите во областа на социјална, детска и здравствена заштита во град Скопје, за 2022 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 40
Предлог-Стратегија за поддршка на мали и средни претпријатија и претприемништвото на Град Скопје,со акционен план за периодот 2022-2025 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 41
Предлог-Стратегија за локален економски развој на Град Скопје, со акционен план за периодот 2022-2025 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

Точка 42
Извештај за остварените резултати од работeњето на ЈСП Скопје, Скопје во периодот јануари- септември 2022 година;
Документи:

Точка 43
Извештај за остварените резултати од работeњето на ЈСП Скопје, Скопје во периодот јули- септември 2022 година;
Документи:

Точка 44
Тримесечен извештај со показатели за финансиско работење за период јули-септември 2022 година на ЈП Комунална хигиена, Скопје;
Документи:

Точка 45
Извештај за остварени финансиски резултати од работењето на ЈП депонија Дрисла Скопје за периодот I-IX/2022 година;
Документи:

Точка 46
Извештај за работењето на ЈП Паркови и зеленило Скопје за периодот 01.01 до 30.09 2022 година и
Документи:

Точка 47
Деветмесечен финансиски извештај за периодот 01.01 до 30.09 2022 година на ЈП Лајка, Скопје.
Документи:

✅ Усвоена точка 48
Прелод-Одлука за ослободување на инвеститор од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за доградба на ООУ Кузман Јосифовски Питу со типска училишна спортска сала Модел -1 на територија на Општина Кисела Вода фала 1

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 49
Предлог-Одлука за доделување на еднократна парична помош за субвенционирање на дел од потрошената електрична енергија за социјално ранливи катеогрии на граѓани

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 50
Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата за изменување на Програмата за одржвување и реконструкција на сообраќајници во надлежност на Град Скопје пешачки и велосипедски патеки и јавните рекреативни површини на подрајчето на Град Скопје во 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи: