< сите седници

Седница #21

Датум: 14/12/2022 11:00 Видеоснимка: Линк
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Решение за запирање на објавување на пропис на Советот на Град Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 2
Предлог-Одлука за примеање донациа на лиценци за софтверите PTV VISUM, VISSIM и VISWALK за Град Скопје од Делегацијата на Европската Униа

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 3
Предлог-Одлука за ослободувье од плакаье на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на забавен парк

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 4
Предлог-Одлука за ослободувье од плакаье на надоместок за уредуваье на градежно земјиште за изградба на фитнес парк

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 5
Информација за актуелната сосојба во јавниот градски превоз, состојбата во ЈСП, начинот на организација и реализација на јавниот градски превоз

ЗХГ: ✅ За

✅ Усвоена точка 6
Предлог-Одлука за давање на трајно коритење на движна ствар-возило на ЈП Паркови и зеленило - Скопје

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработувае во ЈУ Зоолошка градина на Град Скопје - Скопје, за 2023 година
Документи:

✅ Усвоена точка 7
Предлог-Одлука за давање согласност на Статутарна изменуване и дополнуване на Статутот на ЈУ Универзална сала - Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 8
Предлог-Одлука за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Културно информативен центар (КИЦ) - Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 9
Предлог-Одлука за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на JУ Младински културен центар (МКЦ) - Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 10
Предлог-Програма за повластено користење на јавниот градски превоз, од страна на лица со попреченост, во 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 11
Предлог-Развоен план за одржување на коритото на реката Вардар, нејзините притоки, отворени канали, езерца и каналите во Градскиот парк и за расчистуване надивите депонии на подрачјето на Град Скопје за период 2023-2025 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 12
Предлог-Основен план за изменуваье на Основен план за планираье, проектирање, подигање, одржување, заштита и реконструкција на зеленилото на подрачјето на Скопје за период (2020-2022) година.

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 13
ПРЕДЛОГ-ЗАКЛУЧОК за јавно објавување на решенијата за интервенција врз зеленило издадени од Град Скопје врз основа на Законот за урбано зеленило

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 14
Предлог-Одлуката за изменување на Одлуката за формирање Комисија за буџет на Советот на Град Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 15
Предлог-Одлуката за изменување на Одлуката за формирање Комисија за верификација, мандатни прашања, признанија,преставки и поплаки на Советот на Град Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 16
Предлог –Одлука за изменување на Одлуката за давање на субвенции на ЈСП Скопје-Скопје за 2022 година.

ЗХГ: ✅ За
Документи: