< сите седници

Седница #22

Датум: 27/12/2022 11:00 Видеоснимка: Дел 1, Дел 2, Дел 3, Дел 4, Дел 5
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Предлог-План на програми за развој за периодот 2023-2025 година

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 2
Предлог-Буџет на Град Скопје за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 3
Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Град Скопје за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 4
Предлог-Одлука за утврдување начин и постапка за именување на членови на органите на управување и надзор на јавните установи чиј основач е Град Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 5
Предлог-Одлука за давање на субвенции на ЈСП Скопје-Скопје за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 6
Предлог-Одлука за субвенционирање на ЈП Лајка- Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 7
Предлог-Одлука за давање на субвенции на ЈП Улици и патишта-Скопје за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 8
Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за уредување на начинот на плаќање на продадениот удел на Градот Скопје во изградбата на Повеќенаменската сала Борис Трајковски

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 9
Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства за вработување на определено време за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 10
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на Јавното претпријатие Улици и патишта-Скопје за 2023 година

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 11
Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата за повластено користење на паркинг услуги на јавните паркиралишта и јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува ЈП Градски паркинг-Скопје од страна на лица со попреченост за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 12
Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на град Скопје за 2022;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 13
Предлог-Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на град Скопје за 2023 година

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

❌ Неусвоена точка 14
Предлог-Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на Град Скопје во 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 15
Предлог-Програма за финансирање на јавните установи и активности од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 16
Предлог-Програма за активностите на Град Скопје-Сектор за поддршка на градоначалникот за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 17
Предлог-Програма за активностите во областа на социјална, детска и здравствена заштита, во град Скопје за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 18
Предлог-Програма за активностите во областа на спортот и младите во град Скопје за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 19
Предлог-Програма за активностите на Градот Скопје од областа на средното образование во 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 20
Предлог-Програма за украсување на градот Скопје со знамиња по повод државни празници и други прилики во 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 21
Предлог-Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на град Скопје за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 22
Предлог-Годишна оперативна програма за подигање и одржување на зеленилото на подрачјето на град Скопје за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 23
Предлог-Програма за спроведување на превентивна дезинсекција на подрачјето на градот Скопје за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 24
Предлог-Програма за активностите на Град Скопје во делот на информатичките технологии и модернизација за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 25
Предлог-Програма за активности од областа на сообраќајот на подрачјето на град Скопје за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 26
Предлог-Развоен план за одржување и изведба на светлосна, хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација на подрачјето на град Скопје за периодот 2023 - 2025 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 27
Предлог-Програма од областа на заштитата на животната средина на подрачјето на град Скопје за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 28
Предлог-План за Енергетска ефикасност на Град Скопје за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 29
Предлог-Програма на активности од областа на локалниот економски развој на подрачјето на град Скопје за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 30
Предлог-Програма за активностите на Град Скопје за соработка со здруженија и фондации во 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи: