< сите седници

Седница #23

Датум: 26/01/2023 11:00 Видеоснимка: Линк
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Предлог-Буџетски календар за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 2
Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 3
Предлог-Одлука за домашно долгорочно задолжување на Град Скопје за набавка на еко автобуси;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 4
Предлог-Одлука за продолжување на институционалната соработка помеѓу Град Скопје и Кредитна рејтинг агенција Standard&Poor’s;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 5
Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Сарај за финансиско учество за изградба на пумпна станица, смена на цевководи и изградба на резервоар за населените места Рашче, Копаница, Бојане, Буковиќ, Ласкарце, Семеништа и Чајлане;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 6
Предлог-Одлука за давање на субвенции на ЈП Улици и патишта - Скопје за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за уредување на начинот на плаќање на продадениот удел на Градот Скопје во изградбата на Повеќенаменската спортска сала Борис Трајковски;
Документи:

✅ Усвоена точка 7
Предлог-Одлука за примање донација на техничка документација за изградба на Подземни бунари со линиски системи;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 8
Предлог-Одлука за прием на движни ствари на трајно користење;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 9
Предлог-Одлука за давање согласност на Инвестициона програма за 2023 година на ЈП Водовод и канализација – Скопје;

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

❌ Неусвоена точка 10
Предлог-Одлука за давање согласност на Инвестициона програма на ЈСП Скопје-Скопје за 2023 година;

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

❌ Неусвоена точка 11
Предлог-Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма на ЈП Паркови и зеленило - Скопје за 2023 година

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 12
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на плати за 2023 година на ЈП Паркови и зеленило-Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 13
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за 2023 година за пресметување на платите на вработените во ЈП Водовод и канализација – Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 14
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈСП Скопје –Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 15
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за 2023 година на ЈП Комунална хигиена – Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 16
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените на ЈП Градски паркинг – Скопје за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 17
Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата за хуман третман и благосостојба на бездомни животни на подрачјето на Град Скопје на ЈП Лајка Скопје за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 18
Предлог-Програма за управување и одржување на градските гробишта во Скопје за 2023 година;
Документи:

✅ Усвоена точка 19
Предлог-Програма за финансирање на јавните установи и активности од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 20
Предлог-Програма за активности од областа на заштитата на животната средина на подрачјето на град Скопје за 2023 година;

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

❌ Неусвоена точка 21
Предлог-Програма на активности од областа на локалниот економски развој на подрачјето на град Скопје за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 22
Предлог-Програма за активностите на Град Скопје во делот на информатичките технологии и модернизација за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 23
Предлог-Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на град Скопје за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 24
Предлог-Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на Град Скопје во 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 25
Предлог-Програма за активностите на Град Скопје за соработка со здруженија и фондации во 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 26
Предлог-Развоен план за одржување, изведба и стопанисување на јавните паркинг простори на подрачјето на градот Скопје за периодот 2023-2025 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 27
Предлог-Развоен план за јавен превоз на патници на подрачјето на град Скопје за периодот 2023-2025 година.

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 28
Предлог-одлука за поставуваье на мерна станица за контрола на квалитетот на воздух во непосредба близина на фабриката "ТИТАН Цементарница УСЈЕ АД Скопе", во општина Кисела Вода, Бул. Борис Тразковски бр. 94, Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи: