< сите седници

Седница #25

Датум: 23/02/2023 11:00 Видеоснимка: Дел 1, Дел 2
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Извештај за извршување на Буџетот на Град Скопје за 2022 година, за период од 01.01 до 31. 12. 2022 година;

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 2
Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Чаир за партерно уредување-геодетски снимања, изработување на проектна документација, расчистување на теренот и изградба на пешачки површини, спортски игралишта и паркова површина во Општина Чаир на ул.Македонско Косовска Бригада;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Одлука за донесување на Регулациски план на Генерален урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 за четврт ЦС 02;
Документи:

✅ Усвоена точка 3
* Предлог-одлука за за условите и начинот на давање под закуп на недвижен имот во сопственост на Град Скопје
Документи:

❌ Неусвоена точка 4
* Предлог-Одлука за даванье на дозвола за вршење на дејност паркиране на Друштво за управување со недвижен имот ЕАСТ ГАТЕ МАЛЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 5
Предлог-Одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓани од социјално ранливи категории, жители на градот Скопје, за купување на еколошки превозни средства велосипеди;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 6
Предлог-Одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓани од социјално ранливи категории, жители на Скопје, за купување на еколошки превозни средства електрични тротинети;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 7
Предлог-Одлука за примање на донација од УНДП и давање на трајно користење на движни ствари за опремување на лабораторија на ЈП депонија Дрисла-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 8
Предлог-Одлука за примање на донација на противпожарно возило од Град Конија, Република Турција;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 9
Предлог-Одлука за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за условите,начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема и одобрение за вршење дејност надвор од деловен простор на подрачјето на град Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 10
Предлог-Одлука за утврдување потреба од поставување мерна станица за контрола на квалитетот на воздухот во Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 11
Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одржување и сервис на сите возила сопственост на Град Скопје во Јавното Сообраќајно Претпријатие Скопје-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 12
Предлог-Одлука за давање на користење недвижни ствари на ЈП Градски паркинг-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 13
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈСП Скопје-Скопје за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 14
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на плати за 2023 година на ЈП Лајка-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 15
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП депонија Дрисла - Скопје за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 16
Предлог-Одлука за давање согласност на Ценовник за изменување и дополнување на Ценовник за уредување на јавни зелени површини со урбана опрема бр.02-113/6 од 24.01.2022 година на ЈП Паркови и зеленило-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 17
Предлог-Одлука за давање согласност на Ценовник за услуги и работи од механизација на ЈП Паркови и зеленило-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 18
Предлог-Одлука за давање согласност на Статутарна Одлука за измена и дополнување на статутот на ЈП Улици и патишта-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 19
Предлог-Одлука за давање согласност на Инвестициона програма на ЈСП Скопје-Скопје за 2023 година;

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

❌ Неусвоена точка 20
Предлог-Одлука за давање согласност на Инвестициона програма на ЈП Паркови и зеленило-Скопје за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 21
Предлог-Одлука за давање согласност на Инвестициона програма за 2023 година на ЈП Лајка-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 22
Предлог-Одлука за давање согласност на Програма на инвестиции за 2023 година на ЈП Градски паркинг–Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 23
Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата за инвестиции во 2023 година на ЈП Комунална хигиена –Скопје;

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

❌ Неусвоена точка 24
Предлог-Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма за 2023 година на ЈП Улици и патишта–Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 25
Предлог-Одлука за давање согласност на Програма за инвестиции во тековната 2023 година во ЈП депонија Дрисла – Скопје;

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 26
Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата за хуман третман и благосостојба на бездомни животни на подрачјето на град Скопје на ЈП Лајка Скопје за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 27
Предлог-Одлука за давање согласност на Програма за работа и развој на ЈП депонија Дрисла – Скопје за 2023 година;

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

❌ Неусвоена точка 28
Предлог-Одлука за давање согласност на Програма за дополнителни активности на ЈП Комунална хигиена-Скопје во делот на јавната чистота на подрачјето на градот Скопје за период од 01.03.2023 до 31.12.2023 година;
Документи:

✅ Усвоена точка 29
Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата за дополнителни активности на ЈП Паркови и зеленило-Скопје, во делот на одржување на јавни зелени површини на подрачјето на Град Скопје за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 30
Предлог-Одлука за давање согласност на Програма за одржување на коритото на реката Вардар,нејзините притоки,отворените канали,езерцата и каналите во Градскиот парк и расчистување на дивите депонии на подрачјето на град Скопје за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 31
Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата за одржување, проектирање и изведба на светлосна, хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација и сообраќајно-техничка опрема на подрачјето на град Скопје во 2023 година на ЈП Улици и патишта-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 32
Предлог-Одлука за давање согласност на Програма за одржување и реконструкција на сообраќајници во надлежност на Град Скопје, пешачки и велосипедски патеки и јавни рекреативни површини на подрачјето на град Скопје во 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 33
Предлог-Програма за изменување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на град Скопје за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 34
Предлог-Програма на активности од областа на локалниот економски развој на подрачјето на град Скопје за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 35
Предлог-Програма за активности од областа на заштитата на животната средина на подрачјето на град Скопје за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 36
Извештаи за стекнување и распределба на средства на средните училишта на Град Скопје за 2022 година и тоа: а) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС Гимназија “Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје за 2022 година; б) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС Гимназија “Јосип Броз Тито“-Скопје за 2022 година; в) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС “Зеф Љуш Марку“-Скопје за 2022 година; г) Извештај за стекнување и распределба на средствата на Автосообраќајниот училишен центар “Боро Петрушевски“-Скопје за 2022 година; д) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС “Браќа Миладиновци“-Скопје за 2022 година; ѓ) Извештај за стекнување и распределба на средствата на Средното економско-правно училиште на Град Скопје “Васил Антевски Дрен“-Скопје за 2022 година; е) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС “Кочо Рацин“-Скопје за 2022 година; ж) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС “Марија Кири Склодовска“-Скопје за 2022 година; з) Извештај за стекнување и распределба на средствата на Средното електротехничко училиште на Град Скопје “Михајло Пупин“-Скопје за 2022 година; ѕ) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС Гимназија “Никола Карев“-Скопје за 2022 година; и) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС Гимназија “Орце Николов“-Скопје за 2022 година; ј) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС Гимназија “Панче Арсовски“-Скопје за 2022 година; к) Извештај за стекнување и распределба на средствата на Средното медицинско училиште на Град Скопје “Д-р Панче Караѓозов“-Скопје за 2022 година; л) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС “Цветан Димов“-Скопје за 2022 година; љ) Извештај за стекнување и распределба на средствата на Средното економско и правно училиште на Град Скопје “Арсени Јовков“-Скопје за 2022 година; м) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС “Владо Тасевски“-Скопје за 2022 година; н) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС “Георги Димитров“-Скопје за 2022 година; њ) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС “Димитар Влахов“-Скопје за 2022 година; о) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС “Лазар Танев“-Скопје за 2022 година; п) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СГГУ ГС “Здравко Цветковски“-Скопје за 2022 година; р) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС “8-ми Септември“-Скопје за 2022 година; с) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС “Шаип Јусуф“-Скопје за 2022 година; т) Извештај за стекнување и распределба на средствата на СУГС “Сарај“-Скопје за 2022 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

Точка 37
Годишен Извештај за заштита на правата на пациентите за 2022 година;
Документи:

❌ Неусвоена точка 38
Иницијатива за слободен пристап на граѓани со домашни миленици во градски автобуски превоз;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 39
Иницијатива за донесување предлог-одлука за пренамена на средствата во Буџетот на Град Скопје за 2023 година и

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 40
Предлог-Развоен план за одржување, изведба и стопанисување на јавните паркинг простори на подрачјето на градот Скопје за периодот 2023-2025 година.

ЗХГ: ✅ За
Документи: