< сите седници

Седница #28

Датум: 25/04/2023 11:00 Видеоснимка: Линк
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

Точка 1
Констатирање престанок на мандат на член на Советот на Град Скопје;
Документи:

Точка 2
Информација за состојбата на ГРАДСКИ ЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ-СКОПЈЕ АД Скопје;
Документи:

✅ Усвоена точка 3
Предлог-Одлука за збратимување на Град Скопје со Град Измир;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 4
Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Чаир за изработка на проектна документација и изградба на ул.“Цветан Димов’’, од раскрсница со ул.“Џон Кенеди’’ и ул.,“Христијан Тодоровски Карпош’’, во Скопје ;
Документи:

✅ Усвоена точка 5
Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Центар за реконструкција на улица “Славејко Арсов“ со краци, во Општина Центар;

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 6
Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Центар за реконструкција на улица “Столтенбергова” во Општина Центар;

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

❌ Неусвоена точка 7
Предлог-Одлука за домашно долгорочно задолжување на Град Скопје за набавка на еко автобуси;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 8
Предлог-Одлука за определување на максимален износ за доделување на парична помош за социјално загрозени лица погодени од енергетската и финансиска криза во 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 9
Предлог-Одлука за определување на износот за субвенционирање на правни лица регистрирани за вршење на авто -такси превоз на подрaчјето на градот Скопје за купено ново еко возило на хибриден или електричен погон за вршење на авто-такси превоз;

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

❌ Неусвоена точка 10
Предлог-Одлука за определување на износот за субвенционирање на жители на градот Скопје за купено ново еко возило на хибриден или електричен погон;

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

❌ Неусвоена точка 11
Предлог-Одлука за дополнување на Одлуката за линиски превоз на патници во градот Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 12
Предлог-Одлука за давање на користење недвижни ствари на ЈП Градски паркинг-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 13
Предлог-Одлука за давање на дозвола за вршење на дејност паркирање на “ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ Скопје” ;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 14
Предлог-Одлука за давање на трајно користење на движни ствари на ЈУ Градска библиотека “Браќа Миладиновци”- Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 15
Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за одржување и сервис на сите возила сопственост на Град Скопје во Јавното Сообраќајно Претпријатие Скопје-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 16
Предлог-Програма на активности од областа на локалниот економски развој на подрачјето на град Скопје за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 17
Предлог-Програма за измена на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на град Скопје за 2023 година;
Документи:

❌ Неусвоена точка 18
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишна сметка на ЈП Градски паркинг-Скопје за 2022 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 19
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата по годишната сметка за 2022 година на ЈП Градски паркинг – Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 20
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишна сметка за 2022 година на ЈП Лајка-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 21
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за распределување на добивката на ЈП Лајка- Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 22
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишна сметка на ЈП депонија Дрисла-Скопје за 2022 година;
Документи:

❌ Неусвоена точка 23
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за рапоредување на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2022 година на ЈП депонија Дрисла -Скопје;
Документи:

❌ Неусвоена точка 24
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишна сметка на ЈП Комунална хигиена-Скопје за период од 01.01.- 31.12. 2022 година;
Документи:

❌ Неусвоена точка 25
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата по оданочување на ЈП Комунална хигиена - Скопје за 2022 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 26
Предлог-Одлука за давање согласност на Програма за изменување на Програмата за дополнителни активности на ЈП Паркови и зеленило-Скопје во делот на одржување на јавни зелени површини на подрачјето на град Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 27
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен извештај за работа на ЈП Водовод и канализација – Скопје во 2022 година;

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

❌ Неусвоена точка 28
Предлог-Одлука за давање согласност на Јавната установа Градска библиотека “Браќа Миладиновци“-Скопје за преземање вработен од СУГС “Арсениј Јовков“ и

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 29
Предлог-Одлуки за усвојување на извештаите за работењето на јавните установи на Град Скопје за 2022 година и тоа: а) Предлог-Одлука за усвојување на Извештај за програмските активности на ЈУ Музеј на град Скопје-Скопје за 2022 година; б) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на програмските активности на ЈУ Зоолошка градина на Град Скопје-Скопје за 2022 година; в) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работата,остварената програма и реализираните програмски активности во 2022 година на ЈУ Универзална сала –Скопје; г) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на програмските активности на ЈУ Градска библиотека “Браќа Миладиновци”-Скопје за 2022 година; д) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализирана програма на ЈУ Дом на културата “Кочо Рацин”-Скопје за 2022 година; ѓ) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на програмските активности на ЈУ Детски културен центар“Карпош” -Скопје за 2022 година; е) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на активности на ЈУ Младински културен центар-Скопје за 2022 година и ж) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на Програмските активности на ЈУ Културно информативен центар-Скопје за 2022 година.
Документи: