< сите седници

Седница #30

Датум: 30/05/2023 11:00 Видеоснимка: Дел 1, Дел 2
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

Точка 1
Информација за актуелната финансиска состојба на Град Скопје и ЈП;
Документи:

Точка 2
Информација за изгорениот мост „Беласица“ и негова брза санација;
Документи:

Точка 3
Извештај за извршување на Буџетот на Град Скопје за 2023 година за периодот од 01.01-31.03. 2023 година;
Документи:

✅ Усвоена точка 4
Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Чаир за изработка на проектна документација и изградба на ул.“Цветан Димов“, од раскрсница со бул.“Никола Карев“ до и со раскрсница со ул.“Џон Кенеди“ и ул.“Христијан Тодоровски Карпош“, во Скопје;

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 5
Предлог-Одлука за давање на дозвола за вршење на дејност паркирање на “ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ Скопје” ;
Документи:

✅ Усвоена точка 6
Предлог-Одлука за давање на дозвола за вршење на дејност паркирање на “Градски трговски центар АД -Скопје” ;

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 7
Предлог-Одлука за давање на дозвола за вршење на дејност паркирање на “КАМ ИМОБИЛИЕН ДООЕЛ-Скопје” ;
Документи:

✅ Усвоена точка 8
Предлог-Одлука за давање на дозвола за вршење на дејност паркирање на Друштво за управување со недвижен имот ЕАСТ ГАТЕ МАЛЛ ДООЕЛ увоз-извоз-Скопје” ;

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 9
Предлог-Одлука за давање на дозвола за вршење на дејност паркирање на јавно паркиралиште „Веропулос Дооел Скопје“;

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 10
Предлог-Одлука за дополнување на Одлуката за линиски превоз на патници во градот Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 11
Предлог-Одлука за давање на трајно користење на движни ствари на ЈУ Градска библиотека “Браќа Миладиновци”- Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 12
Предлог-Одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција за надоместување на дел од трошоците на домаќинствата на граѓаните на подрачјето на градот Скопје за чистење на оџаци за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 13
Предлог-Одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓани на подрачјето на градот Скопје за купување велосипеди во 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 14
Предлог-Одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓаните на подрачјето на градот Скопје за купување електрични тротинети во 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Одлука за определување на износот за субвенционирање на жители на градот Скопје, за купено ново еко возило на електричен погон;
Документи:

❌ Неусвоена точка 15
Предлог-Одлука за определување на износот за субвенционирање на правни лица регистрирани за вршење на авто -такси превоз на подрaчјето на градот Скопје за купено ново еко возило на електричен погон за вршење на авто-такси превоз;

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

❌ Неусвоена точка 16
Предлог-Програма за активностите на Град Скопје за соработка со здруженија и фондации во 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 17
Предлог-Програма за изменување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на град Скопје за 2023 година;
Документи:

Точка 18
Предлог-Одлука за давање на согласност на Годишната сметка на ЈП Градски паркинг-Скопје за 2022 година;

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

❌ Неусвоена точка 19
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата на ЈП Градски паркинг –Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 20
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен извештај за 2022 година за работењето на ЈП Лајка-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 21
Предлог-Одлука за давање согласност на Ценовник за дополнување на Ценовник за уредување на јавни зелени површини со урбана опрема на ЈП Паркови и зеленило-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 22
Предлог-Одлука за давање согласност на Програма за изменување на Програмата за дополнителни активности на ЈП Паркови и зеленило-Скопје во делот на одржување на јавни зелени површини на подрачјето на Град Скопје за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 23
Предлог-Одлука за давање согласност на Јавната установа Градска библиотека “Браќа Миладиновци“-Скопје за преземање вработен од СЕПУГС “Арсениј Јовков“;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

Точка 24
Предлог-одлуки за усвојување на извештаите за работењето на јавните установи на Град Скопје за 2022 година и тоа: а) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на програмските активности на ЈУ Музеј на град Скопје-Скопје за 2022 година б) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на програмските активности на ЈУ Зоолошка градина на Град Скопје-Скопје за 2022 година в) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работата,остварената програма и реализираните програмски активности во 2022 година на ЈУ Универзална сала –Скопје г) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на програмските активности на ЈУ Градска библиотека “Браќа Миладиновци”-Скопје за 2022 година д) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализирана програма на ЈУ Дом на културата “Кочо Рацин”-Скопје за 2022 година ѓ) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на програмските активности на ЈУ Детски културен центар“Карпош” -Скопје за 2022 година е) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на активности на ЈУ Младински културен центар-Скопје за 2022 година ж) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на програмските активности на ЈУ Културно информативен центар-Скопје за 2022 година и
Документи:

Точка 25
Разгледување на извештаите со показатели за финансиското работење на јавните претпријатија чиј основач е Град Скопје, за период од 01.01.-31.03.2023 година и тоа: а) Тримесечен извештај со показатели за финансиско работење за период од јануари- март 2023 година на ЈП Комунална хигиена, Скопје; б) Извештај за работењето на ЈП депонија Дрисла Скопје за периодот од I-III/2023 година; в) Тримесечен извештај за работа на ЈП Паркови и зеленило Скопје за период од 01.01.2023 до 31.03 2023 година; г) Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Лајка, Скопје 01.01.2023- до 31.03. 2023 година; д) Тримесечен финансиски извештај за работењето на ЈП Градски паркинг, Скопје 01.01.2023- до 31.03. 2023 година; ѓ) Извештај за работењето на ЈП Водовод и канализација-Скопје за период од 01.01.2023 до 31.03.2023 година споредено со 01.01.2022 до 31.02.2022 година и е) Тримесечен извештај со показатели за финансиското работење за период од јануари до март на ЈП Улици и патишта- Скопје за 2023 година.
Документи:

✅ Усвоена точка 26
Предлог-Одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенциja на граѓаните на градот Скопје за повекономични форми на загревање - високoефикасни инвертер клима уреди за затоплување за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 27
Предлог-Одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на социјално загрозени категории граѓани, жители на градот Скопје, за замена на азбестните покриви во енергетско ефикасни покриви

ЗХГ: ✅ За
Документи: