< сите седници

Седница #32

Датум: 20/07/2023 11:00 Видеоснимка: Дел 1, Дел 2
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Предлог – Изменување и дополнување на Буџетот на Град Скопје за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 2
Предлог -  План за изменување и дополнување на планот на програмите за развој за периодот 2023 – 2025 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

Точка 3
Информација за состојбата со паркиралиштата во приватна сопственост на подрачјето на град Скопје;
Документи:

✅ Усвоена точка 4
Иницијатива за отварање на дневен центар за лица и деца со попреченост на територијата на градот Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 5
Иницијатива за финансиска помош на ФК Вардар

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 6
Предлог-Одлука за поништување на Одлуката за донесување на Регулациски план на Генерален урбанистички план на Град Скопје 2012-2022 за четврт СЗ 19

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 7
Иницијатива за времено отстапување на корисничко право на објект на ЈУ Универзална сала од Град Скопје на Министерство за култура при Владата на Република Северна Македонија

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 8
Информација во врска вршење ревизија на финансиските извештаи на АД ГЕС-СКОПЈЕ, Скопје за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 9
Предлог-Одлука за вопоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Кисела Вода за партерно и хортикултурно уредување и озеленување на паркова површина од ул.Есенинова до Парк Борис Трајковски во Општина Кисела Вода

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

❌ Неусвоена точка 10
Предлог-Одлука за утврдување додаток на плата заради прилагодување кон пазарот на труд

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 11
Предлог-Одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓаните на подрачјето на градот Скопје за купување електрични тротинети во 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 12
Предлог-Одлука за давање на субвенции за на ЈП Градски паркинг-Скопје за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 13
Предлог-Одлука за примање донација од Турската агенција за соработка и координација –ТИКА – Програмска координација Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 14
Предлог-Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на детска градинка

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 15
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈСП Скопје за 2022 година
Документи:

❌ Неусвоена точка 16
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата за деловната година по Годишната сметка на ЈСП Скопје –Скопје за 2022 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 17
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП Градски паркинг – Скопје за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 18
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈСП Скопје за 2022 година

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

❌ Неусвоена точка 19
Предлог-Одлука за давање согласност на Извештај за целокупното работење на ЈП депонија Дрисла-Скопје за 2022 година

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

❌ Неусвоена точка 20
Предлог-одлуки за усвојување на извештаите за работењето на јавните установи на Град Скопје за 2022 година и тоа: а) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на програмските активности на ЈУ Музеј на град Скопје-Скопје за 2022 година; б) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на програмските активности на ЈУ Зоолошка градина на Град Скопје-Скопје за 2022 година; в) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работата,остварената програма и реализираните програмски активности во 2022 година на ЈУ Универзална сала –Скопје; г) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на програмските активности на ЈУ Градска библиотека “Браќа Миладиновци”-Скопје за 2022 година; д) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализирана програма на ЈУ Дом на културата “Кочо Рацин”-Скопје за 2022 година; ѓ) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на програмските активности на ЈУ Детски културен центар“Карпош” -Скопје за 2022 година; е) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на активности на ЈУ Младински културен центар-Скопје за 2022 година и ж) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на програмските активности на ЈУ Културно информативен центар-Скопје за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 21
Предлог-Програма за Парк на природата Гази Баба за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 22
Предлог-Развоен план за одржување,изведба и стопанисување на јавните паркинг простори на подрачјето на градот Скопје за периодот 2023-2025 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

Точка 23
Разгледување на Извештајот за остварените резултати од работењето на ЈСП Скопје во периодот јануари-март 2023 година.
Документи:

✅ Усвоена точка 24
ПРЕДЛОГ – ОДЛУКА за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во учебната 2023/2024 година во средните училишта на Град Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 25
Предлог-Иницијатива за донесување на Одлука за приклучување на Град Скопје на Националната платформа за интероперабилност

ЗХГ: ✅ За
Документи: