< сите седници

Седница #34

Датум: 31/08/2023 12:00 Видеоснимка: Дел 1, Дел 2, Дел 3
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

❌ Неусвоена точка 1
Извештај за извршување на Буџетот на Град Скопје за 2023 година за периодот 01.01.-30.06.2023 година
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог – Изменување и дополнување на Буџетот на Град Скопје за 2023 година
Документи:

✅ Усвоена точка 2
Иницијатива за враќање на името на улицата „Втора Македонска Бригада”

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 3
Иницијатива за поништување на Oдлуката за определување и промена на имиња на улици,мостови и плоштади на подрачјето на град Скопје, број 27-2792/1 од 30 март 2021 година („Службен гласник на Град Скопје” бр.4/21)

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

↩️ Повлечена точка
Иницијатива за донесување на Одлука за поништување на Изменувањето и дополнувањето на Буџетот на Град Скопје за 2023 година, со предлог-одлука
Документи:

✅ Усвоена точка 5
Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Карпош за реконструкција на улица Калош Дани во Општина Карпош

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 6
Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Сарај за реконструкција на општински пат во населено место Долна Матка

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 7
Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Карпош за изградба на Новопланирана улица 1 и Новопланирана улица 4 во населба Криви Дол

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 8
Предлог-Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Карпош за партерно уредување и озеленување на просторот помеѓу реката Вардар и Бул. Илинден на потегот со улица Никола Парапунов и улица Љубљанска во Општина Карпош

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 9
Предлог-Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Чучер Сандево за санација и реконструкција на водоводна и фекална мрежа и санација на улици како резултат од реконструкцијата во Општина Чучер Сандево

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 10
Предлог-Одлука за домашно долгорочно задолжување на Град Скопје за набавка на еко автобуси (Гласањето се одржа на 41та седница 28/12/2023)

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 11
Предлог-Одлука за пренесување на право на реконструкција, доградба и надградба на Универзална сала во Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 12
Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен – обележје на Андон Лазов Јанев-Ќосето

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

❌ Неусвоена точка 13
Предлог-Одлука за давање на дозвола за вршење на дејност паркирање на “Друштво за деловни услуги и трговија СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје”

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 14
Предлог-Одлука за давање на дозвола за вршење на дејност паркирање на „ИЗГРАДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДАН-МАК” ДООЕЛ Скопје

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

❌ Неусвоена точка 15
Предлог-Одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓаните на подрачјето на градот Скопје за купување електрични тротинети во 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 16
Предлог-Одлука за давање субвенции на ЈП Градски паркинг - Скопје за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 17
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување во Град Скопје за 2024 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 18
Предлог-Програма за активностите на Град Скопје за соработката со здруженија и фондации во 2023 година
Документи:

❌ Неусвоена точка 19
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈП Градски паркинг-Скопје, за 2022 година
Документи:

❌ Неусвоена точка 20
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата на ЈП Градски паркинг-Скопје за 2022 година
Документи:

❌ Неусвоена точка 21
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈСП Скопје-Скопје, за 2022 година
Документи:

❌ Неусвоена точка 22
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата за деловната година по Годишната сметка на ЈСП Скопје-Скопје за 2022 година
Документи:

❌ Неусвоена точка 23
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈСП Скопје-Скопје за 2022 година
Документи:

❌ Неусвоена точка 24
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП Градски паркинг - Скопје за 2022 година
Документи:

❌ Неусвоена точка 25
Предлог-Одлука за давање согласност на Ценовник за услуги во хортикултурата на ЈП Паркови и зеленило-Скопје
Документи:

❌ Неусвоена точка 26
Предлог-Одлука за давање согласност на Ценовник за саден материјал на ЈП Паркови и зеленило-Скопје
Документи:

❌ Неусвоена точка 27
Предлог-одлуки за усвојување на извештаите за работењето на јавните установи на Град Скопје за 2022 година и тоа: а) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на програмските активности на ЈУ Музеј на град Скопје-Скопје за 2022 година; б) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на програмските активности на ЈУ Зоолошка градина на Град Скопје - Скопје за 2022 година; в) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работата,остварената програма и реализираните програмски активности во 2022 година на ЈУ Универзална сала - Скопје; г) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на програмските активности на ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци”- Скопје за 2022 година; д) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализирана програма на ЈУ Дом на културата „Кочо Рацин”-Скопје за 2022 година; ѓ) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на програмските активности на ЈУ Детски културен центар „Карпош” - Скопје за 2022 година; е) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на активности на ЈУ Младински културен центар-Скопје за 2022 година и ж) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на програмските активности на ЈУ Културно информативен центар - Скопје за 2022 година
Документи:

❌ Неусвоена точка 28
Разгледување на Тримесечен Извештај со показатели за финансиското работење на ЈП Комунална хигиена - Скопје за период од април до јуни 2023 година
Документи:

❌ Неусвоена точка 29
Разгледување на Извештајот за остварените резултати на ЈСП Скопје -Скопје во периодот април-јуни 2023 година
Документи:

❌ Неусвоена точка 30
Разгледување на Тримесечен Извештај со показатели за финансиското работење за период од 01.04.2023-30.06 2023 година на ЈП Градски паркинг
Документи:

✅ Усвоена точка 31
ПРЕДЛОГ – ПРОГРАМА за изменување на Програмата за активностите на Градот Скопје од областа на средното образование во 2023 година
Документи:

✅ Усвоена точка 32
ПРЕДЛОГ - ОДЛУКА за изменување и дополнување на Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во учебната 2023/2024 година во средните училишта на Град Скопје
Документи: