< сите седници

Седница #35

Датум: 28/09/2023 12:00 Видеоснимка: Дел 1, Дел 2
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

Точка 1
Годишни извештаи за работа на средните училишта и ученичките домови на Град Скопје за учебната 2022/2023 година и тоа:

❌ а) Извештај за работа на СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје за учебната 2022/2023 година; ❌ б) Извештај за работа на СУГС „Јосип Броз Тито“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; ✅ в) Извештај за работа на СУГС „Зеф Љуш Марку“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; ✅ г) Извештај за работа на Автосообраќајниот училишен центар „Боро Петрушевски“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; ❌ д) Извештај за работа на СУГС „Браќа Миладиновци“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; ✅ ѓ) Извештај за работа на Средното економско-правно училиште на Град Скопје „Васил Антевски Дрен“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; ✅ е) Извештај за работа на СУГС „Кочо Рацин“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; ✅ ж) Извештај за работа на СУГС „Марија Кири Склодовска“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; ✅ з) Извештај за работа на Средното електротехничко училиште на Град Скопје „Михајло Пупин“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; ✅ ѕ) Извештај за работа на СУГС Гимназија „Никола Карев“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; ✅ и) Извештај за работа на СУГС Гимназија „Орце Николов“ - Скопје за учебната 2021/2022 година; ✅ j) Извештај за работа на СУГС Гимназија „Панче Арсовски“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; ❌ к) Извештај за работа на Средното медицинско училиште на Град Скопје “Др Панче Караѓозов“-Скопје за учебната 2022/2023 година; ✅ л) Извештај за работа на СУГС Гимназија „Цветан Димов“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; ✅ љ) Извештај за работа на Средното економско и правно училиште на Град Скопје „Арсени Јовков“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; ✅ м) Извештај за работа на СУГС „Владо Тасевски“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; ✅ н) Извештај за работа на СУГС „Георги Димитров“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; ✅ њ) Извештај за работа на СУГС „Димитар Влахов“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; ✅ о) Извештај за работа на СУГС “Лазар Танев“-Скопје за учебната 2022/2023 година; ✅ п) Извештај за работа на СУГС “Здравко Цветковски“-Скопје за учебната 2022/2023 година; ✅ р) Извештај за работа на СУГС „8-ми Септември“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; ✅ с) Извештај за работа на СУГС „Шаип Јусуф“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; ✅ т) Извештај за работа на СУГС „Сарај“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; ✅ ќ) Извештај за работа на Јавната установа Ученички дом на Град Скопје „Д-р Панче Караѓозов“ - Скопје за учебната 2022/2023 година и ✅ у) Извештај за работа на Јавната установа Ученички дом на Град Скопје „Здравко Цветковски “ - Скопје за учебната 2022/2023 година

Документи:

✅ Усвоена точка 2
Предлог-програми за работа на средните училишта и ученичките домови на Градот Скопје за 2023/2024 година и тоа:

а)Предлог-Програма за работа на СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје за учебната 2023/2024 година; б) Предлог-Програма за работа на СУГС „Јосип Броз Тито“ - Скопје за учебната 2023/2024 година; в) Предлог-Програма за работа на СУГС „Зеф Љуш Марку“ - Скопје за учебната 2023/2024 година; г) Предлог-Програма за работа на Автосообраќајниот училишен центар „Боро Петрушевски“ - Скопје за учебната 2023/2024 година; д) Предлог-Програма за работа на СУГС „Браќа Миладиновци“ - Скопје за учебната 2023/2024 година; ѓ) Предлог-Програма за работа на Средното економско правно училиште на Град Скопје „Васил Антевски Дрен“ - Скопје за учебната 2023/2024 година; е) Предлог-Програма за работа на СУГС „Кочо Рацин“-Скопје за учебната 2023/2024 година; ж) Предлог-Програма за работа на СУГС „Марија Кири Склодовска“ -Скопје за учебната 2023/2024 година; з) Предлог-Програма за работа на Средното електротехничко училиште на Град Скопје „Михајло Пупин“ - Скопје за учебната 2023/2024 година; ѕ) Предлог-Програма за работа на СУГС Гимназија „Никола Карев“ -Скопје за учебната 2023/2024 година; и) Предлог-Програма за работа на СУГС Гимназија „Орце Николов“-Скопје за учебната 2023/2024 година; ј) Предлог-Програма за работа на СУГС Гимназија „Панче Арсовски“ -Скопје за учебната 2023/2024 година; к) Предлог-Програма за работа на Средното медицинско училиште на Град Скопје „Д-р Панче Караѓозов“-Скопје за учебната 2023/2024 година; л) Предлог-Програма за работа на СУГС Гимназија „Цветан Димов“-Скопје за учебната 2023/2024 година; љ) Предлог-Програма за работа на Средното економско и правно училиште на Град Скопје „Арсени Јовков“-Скопје за учебната 2023/2024 година; м) Предлог-Програма за работа на СУГС „Владо Тасевски“ - Скопје за учебната 2023/2024 година; н) Предлог-Програма за работа на СУГС „Георги Димитров“ - Скопје за учебната 2023/2024 година; њ) Предлог-Програма за работа на СУГС „Димитар Влахов“ - Скопје за учебната 2023/2024 година; о) Предлог-Програма за работа на СУГС „Лазар Танев“ - Скопје за учебната 2023/2024 година; п) Предлог-Програма за работа на СУГС „Здравко Цветковски“ - Скопје за учебната 2023/2024 година; р) Предлог-Програма за работа на СУГС „8-ми Септември“ - Скопје за учебната 2023/2024 година; с) Предлог-Програма за работа на СУГС „Шаип Јусуф“ - Скопје за учебната 2023/2024 година; т) Предлог-Програма за работа на СУГС „Сарај“ - Скопје за учебната 2023/2024 година; ќ) Предлог - Програмата за работа на Јавната установа Ученички дом на Град Скопје “Д-р Панче Караѓозов“-Скопје за учебната 2023/2024 година и у) Предлог - Програмата за работа на Јавната установа Ученички дом на Град Скопје „Здравко Цветковски “ - Скопје за учебната 2023/2024 година.

Документи:

✅ Усвоена точка 3
Иницијатива за изменување на Деловник на Совет на Град Скопје
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Град Скопје за 2023 година
Документи:

❌ Неусвоена точка 4
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈП Комунална хигиена –Скопје
Документи:

❌ Неусвоена точка 5
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈУ Дом на културата “Кочо Рацин“-Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 6
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈУ Градска библиотека “Браќа Миладиновци“-Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 7
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈУ УНИВЕРЗАЛНА САЛА-Скопје

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

❌ Неусвоена точка 8
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈУ Културен информативен центар-Скопје за 2024

ЗХГ: ✅ За
Документи: