< сите седници

Седница #37

Датум: 26/10/2023 12:00 Видеоснимка: Дел 1, Дел 2
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Годишни извештаи за работа на средните училишта и ученичките домови на Град Скопје за учебната 2022/2023 година и тоа: Извештај за работа на СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје за учебната 2022/2023 година; б) Извештај за работа на СУГС „Јосип Броз Тито“ - Скопје за учебната 2022/2023 година; в) Извештај за работа на СУГС „Браќа Миладиновци“ - Скопје за учебната 2022/2023 година и г) Извештај за работа на Средното медицинско училиште на Град Скопје “Др Панче Караѓозов“-Скопје за учебната 2022/2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 2
Предлог-Одлука за давање на субвенции на ЈП Градски паркинг - Скопје за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 3
Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за давање на субвенции на ЈСП Скопје-Скопје за 2023 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 4
Иницијативата за намалување на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба на објекти за индивидуално домување во населено место Лисиче;
Документи:

❌ Неусвоена точка 5
Предлог-Одлука за покривање на трошоците за ангажирање на Друштво за ревизија на поединечните и консолидираните Финансиски извештаи за 2022 година на АД ГЕС-Скопје;
Документи:

✅ Усвоена точка 6
Предлог-Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Центар за партерно и хортикултурно уредување и озеленување на паркова површина помеѓу улицата Самоилова и улицата Прохор Пчински во Општина Центар
Документи:

❌ Неусвоена точка 7
Предлог-Одлука за давање на дозвола за вршење на дејност паркирање на „Друштво за деловни услуги и трговија СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје”;
Документи:

❌ Неусвоена точка 8
Предлог-Одлука за давање на дозвола за вршење на дејност паркирање на „ИЗГРАДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДАН-МАК” ДООЕЛ Скопје;
Документи:

✅ Усвоена точка 9
Предлог-Одлука за давање согласност на Програма на ЈП Улици и патишта -Скопје за одржување на магистрални и собирни улици на подрачјето на Град Скопје во зимски услови за 2023/2024 година (Зимска служба);
Документи:

✅ Усвоена точка 10
Предлог-Одлука за давање согласност на Ценовник за одржување и реконструкција на сообраќајници, пешачки и велосипедски патеки и јавни и рекреативни површини на подрачјето на Град Скопје- интервентно и инвестиционо, одржување, проектирање и изведба на светлосна, хоризонтална и вертикална сигнализација и сообраќајно техничка опрема на подрачјето на Град Скопје, одржување на сообраќајници во зимски услови и одржување на коритото на реката Вардар, нејзините притоки, отворените канали, езерца и канали во градскиот парк, и расчистување на дивите депонии на ЈП Улици и патишта – Скопје;
Документи:

❌ Неусвоена точка 11
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈСП Скопје-Скопје;
Документи:

❌ Неусвоена точка 12
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП Лајка–Скопје за 2024 година;
Документи:

❌ Неусвоена точка 13
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП депонија Дрисла–Скопје за 2024 година;
Документи:

❌ Неусвоена точка 14
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈП Улици и патишта–Скопје;
Документи:

❌ Неусвоена точка 15
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈП Водовод и канализација–Скопје;
Документи:

❌ Неусвоена точка 16
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈП Паркови и зеленило –Скопје;
Документи:

❌ Неусвоена точка 17
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈП Градски паркинг-Скопје, за 2022 година;

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

❌ Неусвоена точка 18
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата на ЈП Градски паркинг-Скопје за 2022 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 19
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈСП Скопје-Скопје, за 2022 година;
Документи:

❌ Неусвоена точка 20
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата за деловната година по Годишната сметка на ЈСП Скопје-Скопје за 2022 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 21
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈСП Скопје-Скопје за 2022 година;

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

❌ Неусвоена точка 22
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП Градски паркинг-Скопје за 2022 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 23
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈУ Зоолошка градина на Град Скопје-Скопје;

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

❌ Неусвоена точка 24
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈУ Музеј на Град Скопје-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 25
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈУ Детски културен центар “Карпош” -Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 26
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈУ Младински културен центар-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 27
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈУ Дом на културата “Кочо Рацин“-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 28
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈУ Градска библиотека “Браќа Миладиновци“-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 29
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈУ УНИВЕРЗАЛНА САЛА-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 30
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈУ Културен информативен центар-Скопје за 2024 ;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 31
Предлог-Одлуки за усвојување на извештаите за работењето на јавните установи на Град Скопје за 2022 година и тоа а) ❌ Предлог-Одлука за усвојување на Извештај за програмските активности на ЈУ Музеј на град Скопје-Скопје за 2022 година; б) ❌ Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на програмските активности на ЈУ Зоолошка градина на Град Скопје-Скопје за 2022 година; в) ❌ Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работата,остварената програма и реализираните програмски активности во 2022 година на ЈУ Универзална сала –Скопје; ❌ г) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на програмските активности на ЈУ Градска библиотека “Браќа Миладиновци”-Скопје за 2022 година; ❌ д) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализирана програма на ЈУ Дом на културата “Кочо Рацин”-Скопје за 2022 година; ѓ) ❌ Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на програмските активности на ЈУ Детски културен центар “Карпош” - Скопје за 2022 година; е) ❌ Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на активности на ЈУ Младински културен центар-Скопје за 2022 година и ж) ❌ Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на Програмските активности на ЈУ Културно информативен центар-Скопје за 2022 година
Документи: