< сите седници

Седница #38

Датум: 27/11/2023 13:00 Видеоснимка: Дел 1, Дел 2
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

❌ Неусвоена точка 1
Извештај за извршување на Буџетот на Град Скопје за 2023 година за периодот 01.01.- 30.09.2023 година

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 2
Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Центар за реконструкција на улица “Тодор Александров” од ИЗИИС до крстосница со патот до Сончев Град, во Општина Центар

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

❌ Неусвоена точка 3
Предлог-Одлука за давање согласност за склучување на договор за имплементација на проектот „Воведување на брз автобуски превоз во Град Скопје”

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 4
Предлог-Одлука за давање согласност за склучување на договор за јавни услуги за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 5
Иницијатива со Предлог-Одлука за преземање итни мерки за заштита на квалитетот на воздухот во Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 6
Предлог-Програма за изменување на Програмата за активностите во областа на спортот и младите во град Скопје, за 2023 година
Документи:

✅ Усвоена точка 7
Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите во областа на социјална, детска и здравствена заштита во град Скопје за 2023 година
Документи:

✅ Усвоена точка 8
Предлог-Одлука за давање на трајно користење две моторни возила на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје-Скопје
Документи:

❌ Неусвоена точка 9
Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен - обележје на Андон Лазов Јанев-Ќосето
Документи:

❌ Неусвоена точка 10
Предлог-Одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓаните на подрачјето на град Скопје за купување електрични тротинети во 2023 година;
Документи:

❌ Неусвоена точка 11
Предлог-Одлука за определување на износот за субвенционирање на жители на градот Скопје, за купено ново еко возило на електричен погон;
Документи:

Blaze Milanov 23/11/2023 21:01

Mnogu malku ima ludje koi i so subvencionitanje mozat da kupat nov avtomobil.Znaci nrmoze da se iskoreni zagaduvanjeto no so pametni politiki moze da se namali,kako?Sekoe vozilo pomlado od 19,5 g. pridonesuva za namaluvanje na aero zagaduvanjeto.Izborete se za uvoz na polovni vozila so minimalni davacki za drzavata su sto ce se namali starosta na vozniot park a so toa ce se namali i aerozagaduvanjeto.ZA dobro na gradjanite napustete ja tezata da ne se uvezuva otpadot od zapad.Svatete vece ednas

❌ Неусвоена точка 12
Предлог-Одлука за определување на износот за субвенционирање на правни лица регистрирани за вршење на авто -такси превоз на подрaчјето на градот Скопје за купено ново еко возило на електричен погон за вршење на авто-такси превоз;
Документи:

❌ Неусвоена точка 13
Предлог-Одлука за давање на дозвола за вршење на дејност паркирање на „Друштво за деловни услуги и трговија СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје“
Документи:

✅ Усвоена точка 14
Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за формирање Комисија за еднакви можности на жените и мажите
Документи:

❌ Неусвоена точка 15
Предлог-Одлука за давање согласност за преземање вработен
Документи:

❌ Неусвоена точка 16
Предлог-Стратегија за развој на зеленилото во град Скопје (2024-2034)
Документи:

❌ Неусвоена точка 17
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈП Улици и патишта - Скопје
Документи:

❌ Неусвоена точка 18
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈСП Скопје- Скопје
Документи:

❌ Неусвоена точка 19
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП Градски паркинг–Скопје; за 2024 година
Документи:

❌ Неусвоена точка 20
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП Лајка–Скопје за 2024 година;
Документи:

❌ Неусвоена точка 21
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП депонија Дрисла–Скопје за 2024 година
Документи:

❌ Неусвоена точка 22
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈП Водовод и канализација–Скопје
Документи:

❌ Неусвоена точка 23
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈП Паркови и зеленило –Скопје
Документи:

❌ Неусвоена точка 24
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈСП Скопје-Скопје, за 2022 година;
Документи:

❌ Неусвоена точка 25
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата за деловната година по Годишната сметка на ЈСП Скопје-Скопје за 2022 година;
Документи:

❌ Неусвоена точка 26
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈСП Скопје-Скопје за 2022 година;
Документи:

❌ Неусвоена точка 27
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈУ Зоолошка градина на Град Скопје-Скопје;
Документи:

❌ Неусвоена точка 28
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈУ Музеј на Град Скопје-Скопје;
Документи:

❌ Неусвоена точка 29
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈУ Детски културен центар “Карпош” -Скопје;
Документи:

❌ Неусвоена точка 30
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈУ Младински културен центар-Скопје;
Документи:

❌ Неусвоена точка 31
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈУ УНИВЕРЗАЛНА САЛА-Скопје;
Документи:

❌ Неусвоена точка 32
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈУ Културен информативен центар-Скопје за 2024
Документи:

❌ Неусвоена точка 33
Предлог-одлуки за усвојување на извештаите за работењето на јавните установи на Град Скопје за 2022 година и тоа: а) Предлог-Одлука за усвојување на Извештај за програмските активности на ЈУ Музеј на град Скопје-Скопје за 2022 година; б) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на програмските активности на ЈУ Зоолошка градина на Град Скопје-Скопје за 2022 година; в) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работата,остварената програма и реализираните програмски активности во 2022 година на ЈУ Универзална сала –Скопје; г) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на програмските активности на ЈУ Градска библиотека “Браќа Миладиновци”-Скопје за 2022 година; д) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за реализирана програма на ЈУ Дом на културата “Кочо Рацин”-Скопје за 2022 година; ѓ) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на програмските активности на ЈУ Детски културен центар“Карпош” -Скопје за 2022 година е) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на активности на ЈУ Младински културен центар-Скопје за 2022 година и ж) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на Програмските активности на ЈУ Културно информативен центар-Скопје за 2022 година;
Документи:

Точка 34
Разгледување на Извештајот за остварените резултати на ЈСП Скопје -Скопје во периодот јули-септември 2023 година
Документи:

Точка 35
Разгледување на Тримесечен Извештај со показатели за финансиското работење за период од 01.07.2023-30.09 2023 година на ЈП Градски паркинг
Документи:

Точка 36
Разгледување на Тримесечен Извештај со показатели за финансиското работење на ЈП Комунална хигиена - Скопје за период од јули до септември 2023 година
Документи:

✅ Усвоена точка 37
Предлог- Одлука за примање на донација од Делегација на ЕУ и за давање на трајно користење на Проект за реконструкција на Планетариум на ЈУ Младински Културен Центар –Скопје;
Документи:

✅ Усвоена точка 38
Предлог Програма за повластено користење на јавниот градски превоз на подрачјето на Град Скопје, од страна на лица со попреченост, во 2024 година
Документи:

✅ Усвоена точка 39
Предлог Одлука за давање согласност на Програмата за повластено користење на паркинг услуги на јавните паркиралишта и јавните површини наменети за паркирање со кои стопанисува ЈП Градски паркинг - Скопје од страна на лица со попреченост за 2024 година
Документи: