< сите седници

Седница #40

Датум: 27/12/2023 11:00 Видеоснимка: Дел 1, Дел 2, Дел 3, Дел 4
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 2
Предлог - План на програми за развој на периодот 2024-2026 година

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 3
Предлог - Одлука за извршување на Буџетот на Град Скопје за 2024 година

ЗХГ: ❌ Против
Документи: