< сите седници

Седница #41

Датум: 28/12/2023 11:00 Видеоснимка: Дел 1, Дел 2
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

❌ Неусвоена точка 1
Решение за запирање на објавување на пропис на Совет на Град Скопје број 08-12272/1 од 5.12.2023 година

❌ По повторно гласање на предло-одлуката, советот немаше потребни 23 гласа, и со истото ја ПОНИШТИ оригиналната Прелод-одлука за заштита на квалитетот на воздухот


ЗХГ: ❌ Против
Документи:

❌ Неусвоена точка 2
Предлог-Одлука за давање на субвенции на ЈП Градски паркинг - Скопје за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 3
Предлог-Одлука за давање на субвенции на ЈСП - Скопје - Скопје за 2024 година
Документи:

❌ Неусвоена точка 4
Предлог-Одлука за субвенционирање на ЈП Лајка -Скопје за 2024 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

Точка 5
Предлог-Одлука за давање согласност за склучување на договор за имплементација на проектот „Воведување на брз автобуски превоз во Град Скопје”
Документи:

Точка 6
Предлог-Одлука за определување на износот за субвенционирање на правни лица регистрирани за вршење на авто -такси превоз на подрaчјето на градот Скопје за купено ново еко возило на електричен погон за вршење на авто-такси превоз
Документи:

Точка 7
Предлог-Одлука за давање на дозвола за вршење на дејност паркирање на „Друштво за деловни услуги и трговија СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје“
Документи:

Точка 8
Предлог-Одлука за давање на дозвола за вршење на дејност паркирање на „Друштво за градежништво, трговија и услуги Лимак ДОО Скопје“
Документи:

Точка 9
Предлог-Одлука за определување локации за поставување на урбана опрема-станици за полнење на електромобили
Документи:

Точка 10
Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за подигање, чување, одржување, заштита и користење на спомен - обележје на Андон Лазов Јанев-Ќосето
Документи:

Точка 11
Предлог-Одлука за давање на времено користење на движна ствар –возило на АСУЦ „Боро Петрушевски“-Скопје
Документи:

Точка 12
Предлог-Програма за изменување на Програмата за финансирање на јавните установи и активностите од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2023 година
Документи:

Точка 13
Предлог-Стратегија за развој на зеленилото во град Скопје (2024-2034)
Документи:

Точка 14
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука за отпочнување на постапка за закуп на недвижен имот (деловен простор) сопственост на ЈП Комунална хигиена Скопје
Документи:

Точка 15
Предлог-Одлука за давање согласност на Ценовник за услуги во хортикултурата на ЈП Паркови и зеленило-Скопје
Документи:

Точка 16
Предлог-Одлука за давање согласност на Ценовник за саден материјал на ЈП Паркови и зеленило-Скопје
Документи:

Точка 17
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈСП Скопје- Скопје
Документи:

Точка 18
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈП Улици и патишта - Скопје
Документи:

Точка 19
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈП Водовод и канализација - Скопје
Документи:

Точка 20
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈП Лајка - Скопје
Документи:

Точка 21
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈП Паркови и зеленило - Скопје
Документи:

Точка 22
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈП за депонирање на комунален отпад Дрисла - Скопје
Документи:

Точка 23
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈУ Зоолошка градина на Град Скопје-Скопје
Документи:

Точка 24
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈУ Музеј на Град Скопје-Скопје
Документи:

Точка 25
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈУ Детски културен центар „Карпош” -Скопје
Документи:

Точка 26
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈУ Младински културен центар-Скопје
Документи:

Точка 27
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување за 2024 година на ЈУ УНИВЕРЗАЛНА САЛА-Скопје
Документи:

Точка 28
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈУ Културен информативен центар-Скопје за 2024
Документи:

Точка 29
Предлог-Одлука за давање согласност за преземање вработен
Документи:

Точка 30
Предлог-Одлука за домашно долгорочно задолжување на Град Скопје за набавка на еко автобуси
Документи:

Точка 31
Предлог-Одлука за примање на спонзорство
Документи: