< сите седници

Седница #42

Датум: 31/01/2024 11:00 Видеоснимка: Дел 1, Дел 2
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

Точка 1
Констатирање престанок на мандат на член на Советот на Град Скопје

✅ Усвоена точка 2
Предлог-Одлука за утврдување на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2024 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 3
Предлог-Одлука за домашно долгорочно задолжување на Град Скопје за набавка на еко автобуси;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 4
Предлог-Одлука за субвенционирање на ЈП Лајка-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 5
Предлог-Одлука за давање согласност за склучување на договор за имплементација на проектот „Воведување на брз автобуски превоз во Град Скопје”;

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 6
Предлог –Одлука за давање согласност за учество на Град Скопје во проектот „Пост КОВИД: Општините како двигатели на одржливиот развој“ на Програмата за развој на Обединетите нации – (УНДП), за проектот „LoGeS платформа за е-услуги“

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 7
Предлог-Одлука за давање на дозвола за вршење на дејност паркирање на „Друштво за градежништво и услуги АБ-ИМАРЕТ ДООЕЛ Скопје” ;

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

❌ Неусвоена точка 8
Предлог-Одлука за давање на дозвола за вршење на дејност паркирање на „Друштво за деловни услуги и трговија СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје“;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 9
Предлог-Одлука за давање на дозвола за вршење на дејност паркирање на „Друштво за градежништво, трговија и услуги „Лимак ДОО Скопје“;

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

❌ Неусвоена точка 10
Предлог-Одлука за давање на користење недвижни ствари на ЈП Градски паркинг-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 11
Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за комунален ред во градот Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 12
Предлог-Програма за планирање и уредување на градежното земјиште на подрачјето на град Скопје за 2024 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 13
Предлог-Програма на активности од областа на сообраќајот на подрачјето на Град Скопје за 2024 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 14
Предлог-Програма на активности од областа на заштитата на животната средина на подрачјето на град Скопје за 2024 година;

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 15
Предлог-Програма за финансирање на јавните установи и активностите од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2024 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 16
Предлог-Програма за активностите во областа на спортот и младите во град Скопје за 2024 година;
Документи:

❌ Неусвоена точка 17
Предлог-Програма за активностите на Градот Скопје од областа на средното образование во 2024 година;
Документи:

❌ Неусвоена точка 18
Предлог-Програма за активностите на Град Скопје за соработка со здруженија и фондации за 2024 година;
Документи:

✅ Усвоена точка 19
Предлог-Програма за активностите во областа на социјална, детска и здравствена заштита во град Скопје за 2024 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 20
Предлог-Програма на активности од областа на локалниот економски развој на Град Скопје за 2024 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 21
Предлог-Програма за заштита на потрошувачите на Град Скопје за 2024 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 22
Предлог-Развоен план за одржување и реконструкција на магистрални и собирни улици на подрачјето на град Скопје за период 2024-2026 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 23
Предлог-Одлука за давање согласност на измена и дополнување на Ценовник за одржување и реконструкција на сообраќајници, пешачки и велосипедски патеки и јавни и рекреативни површини на подрачјето на град Скопје-интервентно и инвестиционо, одржување, проектирање и изведба на светлосна, хоризонтална и вертикална сигнализација и сообраќајно техничка опрема на подрачјето на град Скопје, одржување на сообраќајници во зимски услови и одржување на коритото на реката Вардар, нејзините притоки, отворените канали, езерца и канали во градскиот парк и расчистување на дивите депонии, на ЈП Улици и патишта-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 24
Предлог-Одлука за давање согласност на Програма за одржување и реконструкција на сообраќајници во надлежност на Град Скопје, пешачки и велосипедски патеки и јавни рекреативни површини на подрачјето на град Скопје во 2024 година;

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 25
Предлог-Одлука за давање согласност на Програма за одржување, проектирање и изведба на светлоска, хоризонтална и вертикална сигнализација и сообраќајно-техничка опрема на подрачјето на град Скопје во 2024 година на ЈП Улици и патишта;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 26
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП депонија Дрисла-Скопје за 2024 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 27
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на бодот за 2024 година на ЈП Комунална хигиена-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 28
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлука за утврдување на висината на бодот за 2024 година за пресметување на платите на вработените во ЈП Водовод и канализација-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 29
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на плати за 2024 година на ЈП Паркови и зеленило-Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 30
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на плати за 2024 година на ЈП Лајка -Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 31
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈСП Скопје-Скопје за 2024 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 32
Предлог-Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма на ЈП Паркови и зеленило - Скопје за 2024 година;

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

❌ Неусвоена точка 33
Предлог-Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма на ЈСП Скопје - Скопје за 2024 година;

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 34
Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата за инвестиции во тековната 2024 година во ЈП депонија Дрисла -Скопје;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 35
Предлог-Одлука за давање согласност на Програма за инвестиции за 2024 година во ЈП Комунална хигиена -Скопје;

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 36
Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата за дополнителни активности на ЈП Паркови и зеленило – Скопје, во делот на одржување на јавни зелени површини на подрачјето на град Скопје за 2024 година;

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2022 година на ЈП Лајка-Скопје;
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за распределување на добивката на ЈП Лајка- Скопје;
Документи:

✅ Усвоена точка 37
Информација за започнување на постапката и потребните активности за номинирање на Градот Скопје за „Европска престолнина за млади”.

ЗХГ: ✅ За
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈП депонија Дрисла-Скопје за 2022 година;
Документи:

❌ Неусвоена точка 38
Иницијатива за испраќање Барање до Државниот завод за ревизија во Јавното претпријатие Паркови и зеленило –Скопје и ЈСП Скопје - Скопје

↩️ Повлечена точка
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварена по Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2022 година на ЈП депонија Дрисла- Скопје;
Документи:

✅ Усвоена точка 39
Предлог-програма за управување и одржување со градски гробишта за 2024 година

✅ Усвоена точка 40
Верификација на мандат на член на Советот на Град Скопје

↩️ Повлечена точка
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈП Водовод и канализација- Скопје за 2022 година;
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата по Годишната сметка на ЈП Водовод и канализација- Скопје за 2022 година;
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈП Паркови и зеленило - Скопје за 2022 година;
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за распределување на добивката на ЈП Паркови и зеленило- Скопје;
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈП Коминална хигиена- Скопје за период од 01.01.-31.12.2022 година;
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата по оданочување на ЈП Комунална хигиена-Скопје за 2022 година;
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен извештај за 2022 година за работењето на ЈП Лајка-Скопје;
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Одлука за давање согласност на Извештајот за целокупното работење на ЈП депонија Дрисла-Скопје за 2022 година;
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишен извештај за работа на ЈП Водовод и канализација-Скопје во 2022 година и
Документи: