< сите седници

Седница #5

Датум: 24/02/2022 11:00 Видеоснимка: Линк
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Констатирање на престанок на мандат на член на Совет на Град Скопје

ЗХГ: ✅ За

✅ Усвоена точка 2
Верификација на мандат на член на Советот на Град Скопје

ЗХГ: ✅ За

✅ Усвоена точка 3
Иницијатива за изменување и дополнување на Статутот на Град Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 4
Извештај за извршување на Буџетот на Град Скопје за 2021 година за периодот 01.01-31.12. 2021 година

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 5
Предлог — Буџетски календар за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 6
Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за давање на помош на семејствата на загинатите во пожарот во модуларната болница во Тетово

ЗХГ: ✅ За
Документи:

Точка 7
Информација за состојбите во ЈП Градски паркинг-Скопје и за наводите околу неовластено издавање и привилегирано користење на одредени паркинг места во зонско паркирање и на катните гаражи со кои стопанисува ЈП Градски паркинг-Скопје
Документи:

✅ Усвоена точка 8
Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за проектирање, изградба на забавен парк, набавка на опрема-реквизити и нивно монтирање

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 9
Предлог-Програма за изменување на Програмата за проектирање, изградба на забавен парк, набавка на опрема-реквизити и нивно монтирање

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 10
Предлог-Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и општините во градот Скопје (Ѓорче Петров, Карпош, Центар, Аеродром, Кисела Вода, Гази Баба, Бутел, Чаир, Сарај, Шуто Оризари) за реконструкција и кортикултурно уредување на јавни зелени површини

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 11
Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка меѓу Град Скопје и Општина Кисела Вода за финансиско учество за изградба на атмосферска канализација по дел од улица Димо Хаџи Димов и улица Божидар Аџија- КРАК 2 во Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 12
Предлоr-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка меѓу Град Скопје и Општина Кисела Вода за изведба на фекална канализација во населба Градинар

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 13
Предлог-Одлука за ослободување од плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште за доградба на основно училиште

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 14
Предлог-Одлука за примање на донација на теренско возило

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 15
Предлог-Одлука за поништување на постапка за експроnријација на недвижност во подрачјето на локалитетот Парк-шума Гази Баба

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 16
Предлог-Одлука за давање на времено користење на движна ствар- возило на ЈСП Скопје-Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 17
Предлог-Програма за Изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 18
Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите во областа на сацијална, детска и здравствена заштита, ва град Скопје, во 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 19
Предлог-Програма за активностите на Град Скопје од областа на средното образование во 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 20
Предлог-Програма на активности од областа на заштитата на животната средина на подрачјето на град Скопје за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 21
Предлог-Програма за општа туристичка пропаганда и за подобрување на условите за престој на туристите во град Скопје во 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 22
Предлог-Програма за поддршка на локалниот економски развој на град Скопје за 2022 година

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 23
Предлог-Програма за финансирање на проекти за развој на занаетчиството, угостителството и трговијата на Град Скопје за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 24
Предлог-Програма за активностите во областа на спортот и младите во град Скопје за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 25
Предлог-Програмата за активностите на Град Скопје за саработка со здруженија и фондации во 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 26
Предлог-Програма за управување и одржување на градските гробишта во град Скопје за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 27
Предлог-Програма за финансирање на јавните установи и активностите од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 28
Предлог-Одлука за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Депонија Дрисла-Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 29
Предлог-Одлука за разрешување и именување член на Надзорниот одбор на ЈУ Културно информативен центар - Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 30
Предлог-Одлука за давање согласност за преземање вработен за ЈП Градски паркинг -Скопје

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 31
Предлог-Одлука за давање согласност за преземање вработен

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 32
Предлог-Одлука за давање согласност на Статутарна одлука за измена на Статутот на ЈП Водовод и канализација -Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 33
Предлог-Одлука за давање согласност на Статутарна одлука за измена и допvлнување на Статутот на ЈП Улици и патишта-Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 34
Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата за инвестиции за 2022 година на ЈП Комунална Хигиена Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 35
Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата на инвестиции за 2022 година на ЈП Градски паркинг -Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 36
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредност на бодот за пресметување на плати за 2022 година на ЈП Градски паркинг Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 37
Предлог-Одлука за давање на согласност на Одлуката за измена и дополнување на Ценовникот на услугите кои што ги извршува ЈП Градски паркинг Скопје

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 38
Предлог-Одлука за давање согласност на Ценовник за уредување на јавни зелени површини со урбана опрема на ЈП Паркови и зеленило Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 39
Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата за дополнителни активности на ЈП Паркови и зеленило - Скопје, ва делот на одржување на јавни зелени површини на подрачјето на Град Скопје за период од 01.03.- 31.12.2022 година

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 40
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за донација на ЈП Водовод и канализација-Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 41
Предлог-Одлука за давање согласност на Праграмата за дополнителни активности на ЈП Комунална Хигиена Скопје во делот на јавната чистота на подрачјето на градот Скопје за период од 01.03.2022 до 31.12.2022 година

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 42
Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата за дополнителни активности во делот на одржување на коритото на реката Вардар, нејзините притоки и отворените канали на порачјето на град Скопје за период од 01.03 до 31.12. 2022 година

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 43
Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата за одрэкување на коритото на реката Вардар, нејзините притоки, отворените канали и расчистување на дивите депонии на подрачјето на Град Скопје, во 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 44
Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата за работа и управување со отпад на ЈП Депонија Дрисла Скопје, за 2022 година

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 45
Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за давање на донација на ЈП Улици и патишта Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 46
Предлог-одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на плати за 2022 година на ЈП Лајка Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 47
Предлог-одлука за давање на согласност на Одлуката за изменување на Програмата за инвестиции во тековната 2022 година во ЈП депонија Дрисла – Скопје

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи: