< сите седници

Седница #5 вонредна

Датум: 28/12/2022 23:00 Видеоснимка: Линк
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

Точка 1
Предлог-Одлука за давање на субвенции на JСП Скопје-Скопје за 2023 година
Документи:

Точка 2
Предлог-Одлука за изменуваье на Одлуката за уредуваье на начинот на плакаье на продадениот удел на Градот Скопје во изградбата на Повекенаменската спортска сала Борис Трајковски
Документи:

Точка 3
Предлог-Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на град Скопје за 2023 година
Документи:

Точка 4
Предлог-Програма за финансиране на изработка на урбанистички планови на Град Скопје во 2023 година
Документи: