< сите седници

Седница #6

Датум: 10/03/2022 11:00 Видеоснимка: Линк
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Констатирање на престанок на мандат на член на Совет на Град Скопје

ЗХГ: ✅ За

✅ Усвоена точка 2
Верификација на мандат на член на Советот на Град Скопје

ЗХГ: ✅ За

✅ Усвоена точка 3
Предлог-Одлука за давање помош на граѓаните на Република Украина

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 4
Предлог-Годишна сметка на Буџетот на Град Скопје за 2021 година

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

❌ Неусвоена точка 5
Годишен извештај на Град Скопје за 2021 година

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 6
Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Кисела Вода за реконструкција на коловоз и тротоари, изработка на атмосферска канализација и улично осветлување на улица Славка Динкова во општина Кисела Вода

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 7
Предлог-Одлука за ослободување од плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште за реконструкција со пренамена на јавен објект

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 8
Предлог-Одлука за ослободување од плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште за изградба на детска градинка

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 9
Предлог-Одлука за ослободување од плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште за надградба на Клиника за хематологија

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 10
Предлог-Одлика за формирање на Градски Штаб за заштита и спасување

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 11
Предлог-Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на Град Скопје

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 12
Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Град Скопје во периодот од 01.01.2021-31.12.2021 година

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 13
Предлог-одлука за изменување на Одлуката за формирање Комисија за култура на Советот на Град Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 14
Предлог-одлука за изменување на Одлуката за формирање Комисија за комунални работи на Советот на Град Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи: