< сите седници

Седница #7

Датум: 10/03/2022 12:00 Видеоснимка: Дел 1, Дел 2, Дел 3
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

Точка 1
Советнички прашања
Документи: