< сите седници

Седница #8

Датум: 31/03/2022 11:00 Видеоснимка: Дел 1, Дел 2
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Предлоr-Одлука за проширување на средствата во Буџетот на Град Скопје за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 2
Предлог-Статутарна одлука за изменување на Статутот на Град Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

Gorjan Jovanovski 25/03/2022 09:19

Ова е во склад со законски измени

✅ Усвоена точка 3
Предлог-Одлука за давање согласност за формирање паралелка со помал број на ученици во учебната 2021/2022 година во средното училиште на град Скопје „Владо Тасевски„.

ЗХГ: ✅ За
Документи:

Gorjan Jovanovski 24/03/2022 21:07

Врз база на што се има утврдено дека постои оваа потреба?

✅ Усвоена точка 4
Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за линиски превоз на патници во градот Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 5
Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за Интегрира тарифен систем во линискиот превоз на патници во градот Скоnје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 6
Предлог-Одлука за одобрување набавка на две специјални противпожарни возила-автоцистерни

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 7
Предлог-Одлука за одобрување набавка на пумпа за теренско возило со високпритисок

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 8
Предлог-Одлука за одобрување набавка на едно специјално противпожарно возило-навално

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 9
Предлог-Одлука за давање согласност за преземање вработен

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 10
Предлог-Одлука за склучување на Спогодба за здружување за воспоставување на систем за управување со отпад на регионално ниво

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 11
Предлог-Проrрама за Енергетска ефикасност на Град Скопје за период 2022-2024 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 12
Предлог-План за Енергетска ефикасност на Град Скопје за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 13
Предлог-Програма за испитување на загаденоста на почвата на подрачјата град Скопје, за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 14
Предлог-Програма за изменување на Програмата на активности од областана заштита на животната средина на подрачјето на Град Скопје за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

Точка 15
Информација за ревизорските извештаи и за стекнување и распределба на средствата стекнати од сопствени приходи во средните училишта на Град Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 16
Предлог-Програма за субвенционирање на домаќинствата на rраѓаните на подрачјето на град Скопје за надоместување на дел од трошоците за чистење на оџаци за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

Gorjan Jovanovski 25/03/2022 18:45

Зошто е оваа програма ретроактивна низ цела 2022, наместо од почетокот на повикот кога ќе се распише?

✅ Усвоена точка 17
Предлог-Одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција за надоместување на дел од трошоците на домаќинствата на граѓаните на подрачјето на градот Скопје за чистење на оџаци за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 18
Предлог-Програма за субвенционирање на граѓаните за набавка на високоефикасни инвертер клима уреди за затоплување за 2022 година

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

Gorjan Jovanovski 25/03/2022 18:46

Дополнително, зошто и оваа програма, такако таа за чистење оџаци од точка 16, е ретроактивна од цела 2022, наместо од датумот на распишување на повикот?

Gorjan Jovanovski 24/03/2022 21:05

Проблемот со имплементацијата на оваа мерка е дека иницијално се бара да се купи инвертер климата, пред Град Скопје да ти ги врати парите. Но ако си семејство со социјален статус, може ги немаш тие пари за иницијално да ја купиш климата.

✅ Усвоена точка 19
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈП Водоводи канализација - Скопје за 2021 година

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 20
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата по Годишната сметка на ЈП Водовод и канализација - Скопје, за 2021 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 21
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за одобрување донација на ЈП Паркови и зеленило-Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 22
Предлог-Одлука за давање соrласност на Финансиски извештаи со објаснувачки белешки на ЈП Паркови и зеленило-Скопје, за 2021 година

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 23
Предлог-Одлука за давање согласност на Програмата за изменување на Програмата за дополнителни активности на ЈП Пакови и зеленило-Скопје, во делот на одржување на јавни зелени површини на подрачјето на Град Скопје, за период од 01.03.-31.12.2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 24
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈП Депонија Дрисла-Скопје, за 2021 година

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 25
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварена па Годишната сметка и Финасиските извештаи за 2021 година на ЈП Депонија Дрисла-Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 26
Предлог-Одлука за давање сагласност на Извештајот за остварен финасиски резултати од работењето на ЈП Депонија Дрисла-Скопје, за период од I-ХII/2021 година

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 27
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈП Комунална Хигиена, Скопје за 2021 година

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

❌ Неусвоена точка 28
Предлог-Одлука за давање согласнnст на Извештајот за остварен финансиски резултати на ЈП Комунална Хигиена —Скопје за период од I-ХII/2021 година

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 29
Предлог-Qдлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубата по оданочување на ЈП Комунална Хигиена Скопје, за 2021 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 30
Предлог-Одлука за давање согласнаст на Годишен извештај за работењето на ЈП Комунална Хигиена, Скопје за период од I-ХII/2021 rодина

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 31
Предлог-Одлука за давање согласност на Финансиски извештаи по завршна сметка со 31.12.2021 година на ЈП Лајка Скопје

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 32
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загубите на ЈП Лајка Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 33
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за истапување на ЈСП Скопје од Стопанска интересна заедница за патен транспорт Македонија соообраќај АМЕРИТ – СКОПЈЕ.

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи: