< сите седници

Седница #8 вонредна

Датум: 05/10/2023 12:00 Видеоснимка: Линк
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Предлог-Изменување и дополнување на Буџетот на Град Скопје за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 2
Предлог-План за изменување и дополнување на програмите за развој за периодот 2023-2025 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 3
Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на град Скопје за 2023 година
Документи:

✅ Усвоена точка 4
Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансирање на јавините установи и активностите од областа на културата од интерес на град Скопје за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Програма за изменување на Програмата за активностите во областа на спортот и младите во град Скопје, за 2023 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 6
Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за давање субвенции на ЈСП Скопје-Скопје за 2023 година
Документи: