< сите седници

Седница #9

Датум: 20/04/2022 11:00 Видеоснимка: Линк
Важно: Сите твои коментари/забелешки/предлози по овие точки кои сметаш дека е важно да се презентираат на самата седница, задолжително прати ги на мејл [email protected] за да се осигураме дека нема да пропуштиме нешто.

✅ Усвоена точка 1
Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Бутел за реконструкција на улица “Скоевска” во населба Радишани Општина Бутел

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 2
Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Ѓорче Петров за асфалтирање на улици во Општина Ѓорче Петров

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 3
Предлог-Одлука за давање донација на Општината Кисела Вода –Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Програма за субвенционирање на граѓаните за купување велосипеди во 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Програма за субвенционирање на граѓаните за купување електрични тротинети во 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓаните на подрачјето на град Скопје за купување електрични тротинети во 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

↩️ Повлечена точка
Предлог-Одлука за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓаните на подрачјето на град Скопје за купување велосипеди во 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 8
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈСП Скопје за 2021 година

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 9
Предлог-Одлука за давање согласност на Oдлуката за покривање на загубата за деловната година по Годишната сметка на ЈСП СКОПЈЕ за 2021 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 10
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈСП Скопје за 2021 година

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

❌ Неусвоена точка 11
Предлог-Одлука за давање согласност на Извештај за целокупното работење на ЈП депонија Дрисла-Скопје за 2021 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 12
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишна сметка на ЈП Градски паркинг-Скопје за 2021 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 13
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за распределба на добивката на ЈП Градски паркинг-Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 14
Предлог-Одлука за давање согласност нa Одлуката за измена и дополнување на Ценовникот на услугите кои што ги извршува ЈП Градски паркинг-Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

❌ Неусвоена точка 15
Предлог-Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП Паркови и зеленило- Скопје за 2021 година

ЗХГ: ❌ Против
Документи:

✅ Усвоена точка 16
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за распределување на добивката на ЈП Паркови и зеленило – Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 17
Предлог–Одлука за давање согласност на Годишната сметка од работењето на ЈП Улици и Патишта - Скопје за 2021 година

ЗХГ: 🤷‍♂️ Воздржани
Документи:

✅ Усвоена точка 18
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за распоредување на добивката остварена по Годишната сметка за 2021 година на ЈП Улици и патишта –Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 19
Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за давање на донација на движен имот специјално возило пајак

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 20
Предлог-Одлуки за усвојување на извештаите за работењето на јавните установи на Град Скопје за 2021 година и тоа: а) Предлог-Одлука за усвојување на Наративен извештај на ЈУ Музеј на Град Скопје – Скопје, за 2021 година; б) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за финансиско и материјално работење на ЈУ Зоолошка градина на град Скопје - Скопје, за 2021 година; в) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работата,остварената програма и реализираните програмски активности во 2021 година на ЈУ Универзална сала - Скопје, г) Предлог-Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“- Скопје, за 2021 година; д) Предлог-Одлука за усвојување на рeлизираната програма на ЈУ Дом на култура „Кочо Рацин“ – Скопје, за 2021 година ѓ) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за програмските активности на ЈУ Детски културен центар „Карпош“ - Скопје, за 2021 година; е) Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за активности на ЈУ Младински културен центар - Скопје, за 2021 година ; ж) Предлог-Одлука за усвојување на Финансиско-програмскиот извештај на ЈУ Културно-информативен центар-Скопје, за 2021 година;

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 21
Предлог-Одлука за дополнување на Одлуката за одобрување на финансиски средства за вработување на определено време за 2022 година

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 22
Предлог-Одлука за продолжување на институционалната соработка помеѓу Град Скопје и Кредит рејтинг агенција Standard&Pooor’s

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 23
Предлог-Одлука за утврдување на надоместок на штета предизвикана од каснување од бездомни кучиња

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 24
Предлог-Одлука за условите и начинот на давање под закуп на недвижен имот во сопственост на Град Скопје

ЗХГ: ✅ За
Документи:

✅ Усвоена точка 25
Предлог-Одлука за давање согласност на Програма за изменување и дополнување на програмата за одржување и реконструкција на сообраќајници во надлежност на Град Скопје, пешачки и велосипедски патеки и јавни рекреативни површини на подрачјето на Град Скопје во 2022 година

ЗХГ: ✅ За