Предлози

Подредување:


Статус:


Категорија:


Општина:

1 предлог


Музеј на наука (Science Centre)

Во Македонија не постои музеј или центар посветен на науката и технологијата, каде што деца, ученици, студенти и и возрасни би се запознале со научни и технички концепти и би дознале повеќе за научно-технолошкиот развој на технологиите кои ги користиме денес, на популарен и забавен начин.