Предлози

Подредување:


Статус:


Категорија:


Општина:

1 предлог


СТОП за фабриката за преработка на ОПАСЕН ОТПАД во Гази Баба

Проблем: Продажба на државно земјиште на приватен инвеститор со намена Е 3.1 „постројки за термички, физичко-хемиски и хемиски третман на неопасен отпад на парцели во Старо Скопје“ каде според Нацрт-извештаите за СОЖС ќе се обработува и опасен отпад (ќе се топи цинкова прашина).