Предлози

Подредување:


Статус:


Категорија:


Општина:

1 предлог


Семафор на тастер за пешаци на Бул. Ѓорче Петров

Улицата на училиштето Ѓорче Петров не е безбедна ни за возрасните, а никако за децата. Со оваа предлог иницијатива, се бара да се постави семафор на тастер за пешаци, пред бензинската, кај графинка и ОУ Ѓорче Петров, како жителите би се поврзале со кејот на Вардар. Паралелната улица пред училиштето и градинката нема тротоар за движење, а со поставување на семафор со тастер на жителите ќе им се овозможи безбедно да преминат од спротивна страна со велисипеди до кеј.