Предлози

Подредување:


Статус:


Категорија:


Општина:

1 предлог


Решавање на проблеми со сметот

На многу локации во Тетово во подем е појавата на смет околу кантите за ѓубре. Симптомот е присутен неколку години, но ова лето доживува кулминација.