Предлози

Подредување:


Статус:


Категорија:


Општина:

1 предлог


Да се затвори штипското прифатилиште за бездомни животни

Објектот на штипското прифатилиште за бездомни животни е поставен на локација која е директно изложена на сонце, без никаква природна сенка, изведен од несоодветни материјали (лим), без соодветна изолација, без довод на питка и техничка вода и без механизми за редовно одржување и чистење. Веќе две години, со дозвола од Агенцијата за храна и ветеринарство, штипското прифатилиште овозможува сместување на животни во крајно нехумани услови, на екстремно високи и екстремно ниски температури, притоа резултирајќи со смрт од "топлотни удари" на животните кои постоперативно се сместуваат таму, што се коси со сите одредби поврзани со грижата за бездомните животни од Законот за заштита и благосостојба на животните.